Cenhadaeth

Teams4U

Posted by on Ion 11, 2018 in Cenhadaeth | 0 comments

Teams4U

  Cap Menyg a Band

read more

Cornerstone Uganda

Posted by on Tach 17, 2017 in Cenhadaeth | 0 comments

Cornerstone Uganda

Mae Sara a Nancy, sylfaenwyr yr elusen yn credu bod Duw yn eu galw i gefnogi mamau sy’n stryglo darparu ar gyfer eu teuluoedd. Un esiampl yw Rittah, sydd wedi edrych ar ôl ei hun a’i mab Michael wedi iddi ddianc o briodas treisiol. Maent yn bwriadu trefnu hyfforddiant ac adnoddau i alluogi’r merched gael incwm, bod yn hunan-gynhaliol a sicrhau addysg i’w plant.

read more

Reaching Romania

Posted by on Tach 17, 2017 in Cenhadaeth, Uncategorized | 0 comments

Reaching Romania

Reaching Romania Eleni, mae’r elusen wedi gofyn i ni cefnogi’r prosiect WIDOW’S MITE. Mae’r prosiect hon yn darparu adnoddau sylfaenol i wragedd gweddw – bwyd, tanwydd, moddion ac ymweliadau rheolaidd. Y bwriad yw helpu 29 gwraig sydd heb gefnogaeth teulu, sy’n methu byw ar eu pensiwn pitw (tua £60 y mis) ac yn wynebu amgylchiadau anodd tu hwnt. Darllen mwy reachingromania.com

read more

Apel Sychder Lesotho

Posted by on Rhag 5, 2016 in Cenhadaeth | 0 comments

Apel Sychder Lesotho

Apêl Sychder Lesotho Ar 22ain o Ragfyr 2015, cyhoeddodd Llywodraeth Lesotho stad o sychder argyfyngus, gan apelio am gefnogaeth i gynnal y 650,000 o bobl a fydd angen cymorth yn 2016/17. Disgwylir y bydd llawer yn newynu ac yn marw. Mae Dolen Cymru yn cefnogi’r elusen Send a Cow Lesotho i ddarparu hadau llysiau i deuluoedd i’w plannu nawr i ddarparu bwyd mewn ychydig wythnosau. www.dolencymru.org

read more

Ysbyty Tebellong, Lesotho

Posted by on Rhag 5, 2016 in Cenhadaeth | 0 comments

Ysbyty Tebellong, Lesotho

  Tîm Gofal Iechyd Sylfaenol Ysbyty                       Tebellong – HIV /TB Mae Dr Graham Thomas yn Feddyg Teulu yn y Bala a Chorwen ac yn aelod yng Nghapel Tegid. Ers sawl blwyddyn bellach mae wedi bod yn ymweld ag Ysbyty Tebellong, Lesotho. Ar hyn o bryd Lesotho sydd â’r ganran uchaf o achosion HIV yn y byd, gyda tua 27% o’r boblogaeth yn byw gyda’r haint. Mae gan y Tîm Gofal Iechyd gynlluniau i ymgymryd a’r heriau anferthol sy’n eu hwynebu sy’n cynnwys cyflogi 3 Cynghorydd, hyfforddi 12 Gweithiwr Iechyd teithiol ar sut i sgrinio am...

read more

Reaching Romania

Posted by on Rhag 5, 2016 in Cenhadaeth | 0 comments

Reaching Romania

Elusen gofrestredig Gristnogol yw Reaching Romania, sy’n gweithio yn ninas Arad a’r cyffiniau. Am bymtheg mlynedd rydym wedi ceisio darparu cefnogaeth corfforol, emosiynol ac ariannol, ac yn bennaf, ysbrydol, i rai mewn angen enbyd. Mae ein gwaith yn cynnwys cyrraedd anghenion sylfaenol pobl hŷn sydd ond gyda pensiwn bach iawn, cefnogi cartrefi plant, cleifion mewn ysbyty meddwl, babanod bregus, y digartref, plant mewn 2 glwb plant, Ysgol Gerdd, a Chanolfan Plant ac Ieuenctid. Mae Irene a Wayne Phillips, 2 o’r Ymddiredolwyr, yn byw ym...

read more

Cornerstone Uganda

Posted by on Rhag 5, 2016 in Cenhadaeth | 0 comments

Cornerstone Uganda

“Mae Cornerstone Uganda yn elusen gofrestredig sy’n ceisio cynorthwyo pobl ifanc yn Uganda. Yn dibynnu ar amgylchiadau’r bobl ifanc, gallwn gynnig llety, addysg, sgiliau bywyd ac hyfforddiant. Ein dymuniad yw gweld y pobl ifanc yn datblygu i fod yn weithwyr cydwybodol o’u cymuned, yn bobl llawn hygrededd a thosturi.” Ar hyn o bryd maent yn cefnogi 7 dyn ifanc dros 18 oed. Mae 5 ohonynt wedi cael eu magu mewn cartref plant a nawr yn byw gyda’i gilydd o dan ofal Anti Doreen, eu gweithwraig gymdeithasol. Mae’r 2 arall yn byw adref gyda’u mham...

read more

Apel y Llywydd – Ysbyty Shillong

Posted by on Rhag 8, 2015 in Cenhadaeth | 0 comments

Apel y Llywydd – Ysbyty Shillong

Apêl y Llywydd – Ysbyty Shillong  Ydi, mae’r cyfanswm bellach (hyd 26 Tachwedd), wedi cyrraedd y swm rhagorol o £73,000. Codwyd yr arian hwn drwy gynnal nifer o wahanol weithgareddau; nosweithiau coffi, wedi eu trefnu gan glybiau plant ac ieuenctid, teithiau cerdded; rhedodd/cerddodd un o’n darpar weinidogion o amgylch Gfiyr ac y mae gweinidog arall yn bwriadu teithio ar y weiren wib. Un cyfraniad werth ei nodi yw eiddo gwraig yn ei 90au. Cofiai yn dda iddi gael ei chyffroi pan oedd hi’n blentyn gan yr hanesion am ein cenhadon ac edmygai hwy...

read more

Dorcas yn Ne Dakota!

Posted by on Ebr 1, 2015 in Cenhadaeth | 0 comments

Dorcas yn Ne Dakota!

Daeth newyddion i law bod ‘na grwp merched yn Ne Dakota sy’n dilyn astudiaethau Dorcas! Cofiwch weddio drsotynt!

read more

Newyddion o Kenya

Posted by on Hyd 9, 2014 in Cenhadaeth | 0 comments

Newyddion o Kenya

Newyddion o Kenya Dyma’r diweddaraf am y cynllun Mipad –  a cais am weddi

read more