Cwrs Rhianta Amser Egwyl i Rieni

Rhianta 3

Mae blynyddoedd cyntaf pob plentyn yn rhai pwysig:

 • maen nhw’n dysgu pwy ydyn nhw
 • pwy sy’n eu caru
 • sut i ddod ymlaen gydag eraill
 • pa mor bell fedran nhw fynd!

Mae’r cwrs 6 wythnos hwn yn sôn am gefnogi rhieni yn ystod y blynyddoedd hyn – yn cynnig syniadau, anogaeth ac amser i ystyried materion sy’n effeithio arnoch chi a’ch teulu.

Mae’r chwech sesiwn craidd yn cynnwys :

 • Cyfarfod ag anghenion emosiynol plentyn
 • Rhoi hwb i berthynas rhiant / plentyn
 • Chwarae
 • Cyfathrebu
 • Arddull rhianta
 • Strategaethau i annog ymddygiad positif
 • Gosod terfynau cariadus
 • Diogelu’r plant
 • Bwlio

Mae pob plentyn yn wahanol

 

 • Bydd unrhyw riant sydd â mwy nag un plentyn yn dweud wrthych chi fod pob plentyn YN WAHANOL – mae personoliaeth a gallu pob un yn unigryw
 • Nid yw’r hyn sy’n gweddu i un plentyn bob amser yn gweddu i’r llall
 • Mae rhai plant YN fwy anodd i’w trin na phlant eraill
 • Mae gan rieni plentyn anodd neu benderfynol waith dipyn caletach, ac mae’n hawdd iddyn nhw deimlo’n annigonol, neu hyd yn oed ofni eu plentyn
 • Weithiau daw’r teimlad mai’r plentyn sy’n rheoli’r holl deulu!
 • Mae’n hawdd esgeuluso anghenion plentyn ‘hawdd’ os oes gennych blentyn anodd sy’n mynd â’ch egni i gyd

 

rhianta 2

 

 

Mae deall personoliaeth ac anghenion unigryw pob plentyn yn ein helpu i ymateb yn fwy positif iddyn nhw.

 

 

Mae gan bob plentyn anghenion

Maen nhw angen:

 • Profi cariad a pherthynas
 • Amser a sylw – er mwyn iddyn nhw deimlo’n dda amdanyn nhw’u hunain
 • Cyfleoedd – i sylweddoli eu bod yn dda am wneud rhai pethau
 • Ffiniau – er mwyn iddyn nhw deimlo’n ddiogel

 

Dyma ddywedodd rhai rhieni am y cwrs:

“Fe ddangosodd i mi y pethau da yr o’n i’n eu cyflawni

gan wneud i mi deimlo yn fwy positif fel mam.”

                          “Mi ddysgais sut i ddelio ag ymddygiad drwg, sut i feithrin hunan-barch yn fy mhlant,

                              a sut i gywiro’r camgymeriadau yr o’n i eisoes wedi eu gwneud.”

 

Pwy yw Positive Parenting?

Mae’r Cwrs Rhianta wedi cael ei gynllunio gan yr elusen Positive Parenting a gafodd ei sefydlu yn Portsmouth dros 35 o flynyddoedd yn ôl.  Erbyn hyn mae’n adran o’r elusen Care for the Family.

Datblygodd Positive Parenting yn fuan i fod yn un o’r elusennau rhianta mwyaf blaenllaw, yn cynhyrchu adnoddau a darparu hyfforddiant i rieni a’r rhai sy’n gweithio hefo nhw.

Mae’r deunydd wedi ei ymchwilio yn dda ac mae iddo agwedd ymarferol, synhwyrol a hawdd ei ddefnyddio, ac mae’n hygyrch a phoblogaidd iawn ymysg rhieni.

Am fwy o wybodaeth am yr elusen, ewch  i www.parenting.org.uk

 

Ydych chi wedi clywed am Care for the Family?

Mae Care for the Family yn elusen genedlaethol sy’n ceisio hybu bywyd teuluol cadarn a helpu’r rhai sy’n wynebu helbulon teuluol.  Maen nhw’n cynhyrchu adnoddau ac yn cynnal digwyddiadau ar gyfer grwpiau amrywiol gan gynnwys rhieni sengl, rhieni mewn profedigaeth, rhieni pobl ifanc yn eu harddegau, a rhieni plant ag anghenion arbennig. Mae’n nhw yn ogystal â hyn yn delio â materion priodasol, ariannol ayb. 

 Beth am ymweld â’u gwefan?  www.careforthefamily.org.uk

 

Felly, os hoffech sgwrs bellach, gallwch gysylltu â

Sarah Morris 029 20620424 meirionasarah@yahoo.co.uk neu

Siân Edwards, Coleg y Bala  01678 520565 neu

Swyddfa Positive Parenting 029 20810800