I’ch ysbrydoli

Llwybr Mari, Llwybr Ni

Posted by on Tach 17, 2017 in I'ch ysbrydoli | 0 comments

Llwybr Mari, Llwybr Ni

Llwybr Mari, Llwybr Ni Mae’r rhan fwyaf ohonom yn gyfarwydd â hanes Mari Jones yn cerdded 26 milltir i brynu Beibl Cymraeg. Ond beth ddigwyddodd iddi wedyn? Bu farw Mari yn 80 oed. Roedd y Beibl wedi bod yn gysur ac yn ganllaw iddi ar hyd y blynyddoedd. Mae gan ei bywyd a’i ffydd wersi i ni heddiw – a dyna destun  sesiwn arbennig sydd wedi cael ei greu ar ein cyfer. Cyflwyniad Arbennig Mae Is-Bwyllgor y Chwiorydd wedi cydweithio â Byd Mari Jones i drefnu sesiwn arbennig ar gyfer grwpiau o ferched. Bydd y sesiwn yn cynnwys cyfle i edrych ar...

read more

Prosiectau 2017/18

Posted by on Tach 17, 2017 in I'ch ysbrydoli, Newyddion, Prosiectau | 0 comments

Prosiectau 2017/18

Unwaith eto eleni rydym wedi ceisio dewis prosiectau a fydd yn eich ysbrydoli a’ch cynorthwyo yn eich cyfarfodydd. Gobeithiwn hefyd bydd y prosiectau yn eich helpu i ymestyn at rai nad ydynt yn mynychu’r capel. Cynllun Pontio – syniadau ar sut y gallwn gefnogi pobl yn ein cymunedau sy’n wynebu heriau bywyd, yr unig, Gofalwyr, rhai sy’n byw gyda dementia. Syniadau gweu a crosio. Darllen mwy yma   http://rhaglendorcas.com/?page_id=1700   Yn rhan o’r Cynllun Pontio cynhyrchwyd 2 adnodd arbennig iawn: Cdd Nesau at Iesu a llyfryn Cymorth gan...

read more

Agor y Gair gyda Mari

Posted by on Rhag 5, 2016 in I'ch ysbrydoli | 0 comments

Agor y Gair gyda Mari

  Pa mor bell fyddech chi’n cerdded i brynu llyfr?   Pan oedd ein plant yn fach, roeddent wrth eu bodd cael mynd i’r siop lyfrau Borders i edrych ar y llyfrau a gwario eu harian poced ar lyfr newydd. Y dyddiau hyn, gallwn brynu llyfrau wrth pwyso botwm a byddent yn cyrraedd y diwrnod nesaf – yn aml heb gostau postio – nid oes angen adael ein soffa !!   Mae ein sefyllfa bresennol yn gwneud stori Mari Jones yn cynilo am 7 mlynedd ac yna cerdded 26 milltir i brynu Beibl hyd yn oed yn fwy anhygoel! Efallai...

read more

Having a Mary heart in a Martha World

Posted by on Medi 8, 2014 in I'ch ysbrydoli | 0 comments

Having a Mary heart in a Martha World

HAVING A MARY HEART IN A MARTHA WORLD: Joanna Weaver: Waterbrook Multnomah Gydag agwedd ffres, mae’r awdures yn dangos trwy hanes cyfarwydd Mair a Martha sut gall pawb – yn Fair neu’n Fartha – agosáu at yr Arglwydd, dyfnhau ein defosiwn a chryfhau ein gwasanaeth a hynny gyda llai o stress a mwy o lawenydd.

read more

Tystiolaeth

Posted by on Ebr 15, 2014 in I'ch ysbrydoli | 0 comments

Tystiolaeth

Roeddwn yn arfer meddwl bod fy nhystiolaeth i yn un ddiflas iawn o’i chymharu â thystiolaeth pobl eraill.’Ches i mo f’achub o fywyd o gymryd cyffuriau neu fywyd o drais, nid dewis ffydd o flaen fy nheulu wnes i ac yn sicr wnes i ddim cael profiad o unrhywbeth gwyrthiol.Wedi’r cwbl, roeddwn wedi fy magu mewn teulu Cristnogol; am werthoedd Cristnogol yn unig roeddwn yn gwybod ac ni newidiodd dim yn ddramatig pan benderfynais i ddod yn Gristion yn fy arddegau.   Fodd bynnag, fedrwn i ddim gwneud mwy o gamgymeriad, er iddi gymryd rhai...

read more

Evidence Not Seen – Darlene Deibler Rose

Posted by on Tach 21, 2013 in I'ch ysbrydoli | 0 comments

Evidence Not Seen – Darlene Deibler Rose

Dwi’n gwybod fy mod i’n euog o feddwl fod bywyd fel Cristion heddiw yn anodd ond dyma ichi lyfr sy’n rhoi’r syniad hwnnw mewn persbectif wrth i ni sylweddoli pa mor anodd oedd hi ar ein brodyr a’n chwiorydd oedd mewn gwersylloedd carcharorion rhyfel yn ystod yr Ail Ryfel Byd. Hanes Americanes ugain oed yw hwn aeth yn genhades i Guinea Newydd yn 1937 ac a garcharwyd am bron i bedair blynedd  mewn gwersyll carcharorion Siapaneaidd. Mae ei hanes yn un rhyfeddol: gwelwn sut y dyfnhaodd ei ffydd yn wyneb amgylchiadau erchyll a sut y bu i Dduw ei...

read more

‘The Power of a Whisper’ gan Bill Hybels

Posted by on Awst 7, 2013 in I'ch ysbrydoli | 0 comments

‘The Power of a Whisper’ gan Bill Hybels

Ydach chi’n clywed Duw yn siarad hefo chi? Roedd hi’n amser hir ers i mi glywed llais Duw yn glir a dyma oedd y cymhelliad dros ddarllen y llyfr hwn.   Mae’r llyfr yn dechrau gyda hanes Bill Hybels yn 7 oed. Roedd o newydd glywed hanes Duw yn siarad hefo Samuel ac mae’n gofyn wrth ei athrawes os yw Duw yn parhau i siarad hefo’i bobl heddiw. Mae’r athrawes yn ei argyhoeddi ei fod o  – dim ond i ni ddysgu distewi a gwrando. Mae Bill Hybels yn cofio’r adegau wedyn pan oedd Duw wedi siarad ag o yn ei blentyndod, ieuenctid ac fel gŵr 24...

read more

Undaunted: Daring to do what God calls you to do – Christine Caine

Posted by on Gor 31, 2013 in I'ch ysbrydoli | 0 comments

Undaunted: Daring to do what God calls you to do – Christine Caine

Yn ei llyfr diweddaraf, mae Christine Caine yn rhannu sut y mae Duw wedi gweithredu yn ei bywyd hi, gan gyflwyno’r neges am ei ras a’i dosturi i’r sawl sydd yn teimlo’n wrthodedig ac yn ansicr o’u hunaniaeth. Dengys ei chofnodion geni mai person “dienw” a nad oedd ei mam “ei eisiau” oedd hi, ond eto mae’r hanes pwerus hwn o waith Duw ym mywyd Christine yn ein hatgoffa bod Duw yn ein hadnabod ac yn ein caru ac wedi paratoi gwaith ar ein cyfer trwy Grist hyd yn oed cyn cychwyn y byd (Effesiaid 2:10).   Yn ogystal â bod yn bregethwr...

read more

Y Cariwr Beichiau

Posted by on Meh 24, 2013 in I'ch ysbrydoli | 0 comments

Y Cariwr Beichiau

Mae bywyd heb Dduw yn iawn mae’n debyg. I unrhyw un sy’n byw heb Dduw, does ond angen gofyn, bywyd yw bywyd. Mae’n iawn. Dyna oedd fy hanes i beth bynnag. O’r hyn a wyddwn i dyna oedd bywyd; doedd dim amdani ond gwneud y gorau ohono. Realiti pethau oedd bod fy mywyd yn llanast llwyr. Roedd fy rhieni wedi gwahanu, roedd fy nhad wedi symud allan ac roedd fy Mam wedi troi yn fath o anghenfil. Roedd ei phryder a’i hiselder cynddrwg ar adegau fel na allai adael y tŷ neu fynd am gawod am wythnosau. Roedd hi fel twll du yn llyncu tosturi ac yn byw...

read more

‘Redeeming Love’ gan Francine Rivers

Posted by on Ebr 16, 2013 in I'ch ysbrydoli | 0 comments

‘Redeeming Love’ gan Francine Rivers

  Dros y blynyddoedd, clywais am gynifer o adolygiadau canmoliaethus i ‘Redeeming Love’, bron na chredwn fod y llyfr hwn yn swnio’n rhy dda ar sawl ystyr. Byddwn yn dweud wrthyf fy hun: ‘Does dim modd ei fod cystal â hynny’. Am ryw reswm neu’i gilydd, doedd byth amser ar gael imi setlo i’w ddarllen. Hynny yw, tan Nadolig 2012. Agorais y llyfr yn llawn disgwyliadau mawr, gan obeithio na fyddwn yn cael fy siomi wedi’r holl flynyddoedd. Ond doedd dim rheswm imi boeni o gwbl – roedd ‘Redeeming Love’ y tu hwnt i’m holl ddisgwyliadau!...

read more