Newyddion

Prosiectau 2017/18

Posted by on Tach 17, 2017 in I'ch ysbrydoli, Newyddion, Prosiectau | 0 comments

Prosiectau 2017/18

Unwaith eto eleni rydym wedi ceisio dewis prosiectau a fydd yn eich ysbrydoli a’ch cynorthwyo yn eich cyfarfodydd. Gobeithiwn hefyd bydd y prosiectau yn eich helpu i ymestyn at rai nad ydynt yn mynychu’r capel. Cynllun Pontio – syniadau ar sut y gallwn gefnogi pobl yn ein cymunedau sy’n wynebu heriau bywyd, yr unig, Gofalwyr, rhai sy’n byw gyda dementia. Syniadau gweu a crosio. Darllen mwy yma   http://rhaglendorcas.com/?page_id=1700   Yn rhan o’r Cynllun Pontio cynhyrchwyd 2 adnodd arbennig iawn: Cdd Nesau at Iesu a llyfryn Cymorth gan...

read more

Newyddion o’r Adran

Posted by on Rhag 7, 2015 in Newyddion | 0 comments

Newyddion o’r Adran

Newyddion o Is bwyllgor y Chwiorydd

read more

Cynhadledd Un o Bob Tair

Posted by on Maw 4, 2014 in Newyddion | 0 comments

Cynhadledd Un o Bob Tair

Un o Bob Tair yw’r nifer o ferched ym Mhrydain sy’n dioddef trais oherwydd eu rhyw yn ystod eu bywydau. Mae’n rhaid i mi gyfaddef fy mod wedi cael sioc wrth ddeall mor gyffredin yw trais yn y cartref heddiw, a’i fod hyd yn oed yn digwydd o fewn yr eglwys. Nod y gynhadledd, a drefnwyd gan Gweini, oedd addysgu arweinyddion eglwysi am fodolaeth a sgil-effeithiau trais yn y cartref ac annog eglwysi i fod yn llefydd sy’n cymryd trais yn y cartref o ddifrif, gan gredu a pharchu dioddefwyr a herio’r troseddwyr. Y brif siaradwraig oedd Mandy...

read more

Hetiau Beanie ar gyfer ‘Operation Christmas Child’

Posted by on Rhag 10, 2013 in Newyddion | 0 comments

Hetiau Beanie ar gyfer ‘Operation Christmas Child’

Diolch o galon i bawb fu’n gwau ar gyfer ‘Operation Christmas Child’! Cawsom focs yn llawn o hetiau o Fanceinion, bagiau o gapeli Nantglyn a Chefn Meiriadog a sawl bag gan unigolion o Lansannan – diolch yn fawr iawn ichi! Rhoddais yr hetiau i wirfoddolwraig yn Abergele sy’n gysylltiedig ag ‘Operation Christmas Child’ ac roedd hi wedi dotio atynt! Dwi’n cael fy atgoffa o’r adnod, ‘A bydd y Brenin yn ateb, ‘Credwch chi fi, pan wnaethoch chi helpu’r person mwya dinod sy’n perthyn i mi, gwnaethoch chi fy helpu...

read more

Dorcas yn Eglwys Nant Hall, Prestatyn

Posted by on Tach 12, 2013 in Newyddion | 0 comments

Dorcas yn Eglwys Nant Hall, Prestatyn

Arweiniodd Chris Rendall o Eglwys Nant Hall, Prestatyn, astudiaeth Feiblaidd ‘Gwraig fel Dorcas’ (yr adran gyntaf yn ffeil adnoddau Dorcas) yn wythnosol rhwng Medi a Hydref. Dyma ei hadroddiad hi:     Ni lwyddasom i gadw’r rhifau ddaeth ar y noson gyntaf ond daeth 8-10 ar gyfartaledd i’r sesiynau canlynol. Cefais adborth positif gan y bobl hyn; roeddent yn teimlo eu bod wedi dysgu pethau newydd o’r sesiynau. Fe ddarganfyddom fod y sesiynau yn awr o hyd ac eithrio’r bedwaredd astudiaeth: gwnaethom hon dros bythefnos er mwyn cael...

read more

Cwrs Rhianta Llansannan

Posted by on Tach 7, 2013 in Newyddion | 0 comments

Cwrs Rhianta Llansannan

 Wedi cyflwyniad ‘Rhaglen Dorcas’ i ferched Bro Aled ym mis Hydref y llynedd, penderfynwyd cynnal Cwrs Rhianta yn yr ardal er mwyn datblygu cysylltiadau’r capel gyda mamau ifanc y pentref. Am chwech wythnos felly, rhwng Mai a Gorffennaf, cynhaliwyd Cwrs Rhianta yn Llansannan gyda Siân Edwards o Goleg y Bala yn arwain. Defnyddiwyd deunydd sydd wedi ei gynhyrchu gan adran o’r elusen  Cristnogol ‘Care for the Family’: mae gan yr adran ‘Positive Parenting’ amrywiaeth o gyrsiau ac adnoddau ar gyfer rhieni plant o bob oed. Roedd y sesiynau yn...

read more

Souled Out 2013

Posted by on Medi 25, 2013 in Newyddion | 0 comments

Souled Out 2013

Wrth i’r haf hedfan heibio a thymor yr ysgol agosáu’n gyflym, daeth criw o bobl ifanc o Fôn i Fynwy ynghyd yng Ngholeg y Bala i addoli’r Duw byw. Daeth llawer yno i dyfu yn eu perthynas gyda’r Arglwydd Iesu, ond cafodd eraill y cyfle i ddod i’w nabod Ef am y tro cyntaf. Heb os nag oni bai, gweithiodd yr Ysbryd Glân yn rymus ym mywydau pawb trwy gydol yr wythnos! Wedi dweud helo wrth hen ffrindiau ac wynebau newydd, brysiodd pawb i Ysgol y Berwyn, lle cynhaliwyd y prif sesiynau. Dechreuwyd yr wythnos gyda sesiwn ysgytwol gan Steff Morris lle...

read more

Penwythnos Genod – Bala, Mehefin 14 -15ed, 2013

Posted by on Gor 30, 2013 in Newyddion | 0 comments

Penwythnos Genod – Bala, Mehefin 14 -15ed, 2013

Cafwyd penwythnos bendithiol dros ben yn y Bala Mehefin 14-15 gydag oddeutu 140 o ferched o bob oed yn manteisio ar y cyfle i gymdeithasu, addoli a chael ein dysgu o Air Duw. Nos Wener cafwyd swper blasus yng Ngholeg y Bala cyn mynd i lawr i’r eglwys i fwynhau addoliad gyda Cath Woolridge o Gaerdydd. Rhannodd Cath a’i ffrind Rachel brofiadau dwys iawn gyda ni yn ystod y noson: roedd y ddwy yn tystio i’r ffaith fod Duw wedi gwneud rhyfeddol yn eu calonnau yn ystod y profiadau dirdynnol hyn ac wedyn – yn eu cynnal a’u nerthu. Bore Sadwrn...

read more

Digwyddiad Arbennig yng Nghefn Meiriadog

Posted by on Ebr 24, 2013 in Newyddion | 0 comments

Digwyddiad Arbennig yng Nghefn Meiriadog

Nos Fercher, Chwefror 27ain, 2013 cynhaliwyd noson agoriadol Dorcas ‘Rysáit Arbennig’ yn festri Capel Cefn Meiriadog!  Roeddwn wedi fy ysgogi i’w gynnal wedi i griw ohonom o’r Capel fynd draw i Gapel Mynydd Seion rai misoedd ynghynt i wrando ar gyflwyniad Elinor Owen, Cydlynydd Dorcas yn y Gogledd.  Wedi ambell i gyfarfod gyda chwiorydd y Capel, pori yn ffeil Rhaglen Dorcas a llawer o anogaeth gan Elinor oedd bob amser yn llawn brwdfrydedd, dyma fynd ati i drefnu.  Paratoi’r gwahoddiadau, eu dosbarthu a gweddïo’n daer! Cyn i bawb...

read more

Agor y Llyfr – diweddariad

Posted by on Ion 20, 2013 in Newyddion | 0 comments

Agor y Llyfr – diweddariad

Mae’n siŵr bod rhai ohonoch wedi darllen yn barod am y rhaglen ddefnyddiol hon yn ffeil Adnoddau Dorcas (Gwasanaethu t.21). Mae’n rhaglen gyflawn sy’n galluogi eglwysi lleol i gyflwyno hanesion Beiblaidd mewn ysgolion cynradd. Daeth Agor y Llyfr i fodolaeth ym Medford, Lloegr nôl yn 1999, gyda grŵp o Gristnogion yn holi’r ysgol leol os fydden nhw’n medru ymweld â’r ysgol unwaith y mis i ddarllen hanes o’r Beibl i’r plant. Erbyn Ionawr 31ain 2012 roedd 6,116 o wirfoddolwyr yn ymweld â 1,175 o ysgolion! Mae Elinor pellach wedi mynychu cwrs...

read more