Adnoddau Rhaglen Dorcas

1. Gwraig fel Dorcas

5 astudiaeth yn seiliedig ar stori Dorcas yn Actau 9 sy’n sylfaen i’r rhaglen hon. Byddwn yn ystyried beth y mae’r Testament Newydd yn ei ddysgu am sut y dylai Cristnogion wasanaethu pobl eraill a beth yw’r canlyniadau sy’n deillio o fywyd o wasanaeth.

  • Cyflwyniad i’r gyfres. Dorcas: y wraig a fu’n ‘ddaionus’ tuag at eraill
  • ‘Bod yn ddaionus’: Sut mae hyn yn edrych heddiw?
  • ‘Bod yn ddaionus’ : Beth yw’r Safon? Pwy yw ein Hesiampl?
  • ‘Bod yn ddaionus’: Help ar gyfer yr adegau anodd!
  • ‘Bod yn ddaionus ’: Pa ganlyniadau allwn ni eu disgwyl?

Cliciwch yma i lawrlwytho ‘Gwraig fel Dorcas’ (PDF)
Cliciwch yma i lawrlwytho taflenni gwaith ‘Gwraig fel Dorcas’ (PDF)

2. Digwyddiadau Arbennig

Syniadau ar gyfer digwyddiadau a fydd yn hyrwyddo perthynas newydd a datblygu’r berthynas sydd yn bodoli’n barod gyda merched nad ydynt yn rhan o’r eglwys.

Pa mor gyffyrddus fyddech chi wrth wahodd ffrindiau a chymdogion nad ydynt yn mynd i’r eglwys fel rheol i ddod i wasanaeth eglwys arferol? A fyddai Gwasanaeth Sul yn chwithig iddynt neu a fyddai’n anodd ei ddilyn? Ydyn nhw yn adnabod pobl yn yr eglwys? Ydyn nhw erioed wedi mynychu gwasanaeth “arferol” yn yr eglwys?

Bydd y “Digwyddiadau Arbennig” hyn yn anffurfiol ac yn hwyliog. Y nod yw creu cyfleoedd inni wahodd merched nad ydynt yn aelodau o’r eglwys i gyfarfod ein ffrindiau yn yr eglwys ac i adeiladu perthynas. Y gobaith yw, a thrwy weddi, y bydd hyn yn arwain at gyfleoedd naturiol i rannu ein ffydd, ac o bosib gwahodd ein ffrindiau newydd i wasanaethau eglwysig neu i astudiaeth Feiblaidd briodol.

Cliciwch yma i lawrlwytho ‘Digwyddiadau Arbennig’ (PDF)

3. Gwasanaethu ein Cymunedau

Pa mor aml ydych chi wedi clywed stori wir gan ddweud ar y diwedd “Ysbrydoledig!’?

Rydym oll angen ysbrydoliaeth, boed hynny wrth gyflawni tasgau bach dyddiol arferol neu wrth ymwneud â thasg sydd yn gofyn mwy ohonom.

Y gobaith yw y gall y gyfres hon o straeon o bob cwr o Gymru ysbrydoli grwpiau wrth iddynt hwy ystyried sut y gallant ddangos cariad Iesu yn eu cymuned.
Mae’r straeon wedi eu casglu ynghyd gan unigolion a grwpiau o bob rhan o Gymru yn 2012. Maent yn amrywio o brosiect bwydo’r digartref yn Llandudno i grŵp Gofalwyr a Phlant Mân yn Y Fenni, i glwb cinio ar gyfer yr oedrannus yn Llansannan.

Gellid efelychu neu addasu’r syniadau, gan ddibynnu ar sefyllfa grwpiau ac eglwysi unigol. Y nod yw ein hysbrydoli i ymwneud yn ymarferol gyda’n cymuned, a thrwy wneud hynny, gynrychioli Iesu ein Gwaredwr a’n Brenin Gwasanaethgar.

Cliciwch yma i lawrlwytho ‘Gwasanaethu ein Cymunedau’ (PDF)

4. Ga’i ddweud stori wrthat ti?

Ydych chi erioed wedi cael y profiad o fod mewn sefyllfa a theimlo’n fud yn y sefyllfa honno? Yn gwybod y dylech ddweud rhywbeth ond y geiriau’n gwrthod dod allan?

Fel Cristnogion, mae’n debyg ein bod oll wedi cael y profiad hwnnw, pan fo cyfle gwych wedi codi ar gyfer siarad â rhywun am yr Arglwydd, ond bod y geiriau’n sownd yn ein genau?

Bydd y gyfres hon yn cynnig syniadau syml ac ymarferol er mwyn ein helpu i siarad gyda phobl am y ffydd Gristnogol mewn modd naturiol heb fod yn ymwthgar.

Cliciwch yma i lawrlwytho ‘Ga’i ddweud stori wrthat ti?’ (PDF)

5. 5 cwestiwn sydd angen ateb
Mae’r gyfres hon yn anelu i ateb rhai o’r cwestiynau a ofynnir amlaf gan bobl sydd am wybod mwy am y ffydd Gristnogol- neu hyd yn oed gan Gristnogion sydd am ddeall eu ffydd yn well.

  • Beth sydd mor arbennig am Iesu?
  • Pam fu Iesu farw?
  • Pam credu’r Beibl?
  • Beth sy’n digwydd pan fyddwn yn marw?
  • Sut mae gwybod fy mod yn Gristion?

Gellid defnyddio’r gyfres hon gydag amrywiaeth o grwpiau. Efallai er mwyn cyflwyno prif agweddau’r ffydd Gristnogol ar gyfer y bobl hynny nad oes ganddynt fawr ddim gwybodaeth am Gristnogaeth; gosod sylfaen ar gyfer credinwyr newydd; paratoi credinwyr ar gyfer rhannu neges yr efengyl gydag eraill.

6. Chwiorydd: Tair astudiaeth, Dwy Chwaer, Un Gobaith

Cliciwch YMA i lawrlwytho clawr Llyfryn 6 (PDF)

Cliciwch YMA i lawrlwytho Llyfryn 6 (PDF)