Nesau at Iesu

Mae’r Cdd cynnwys detholiad o emynau, salmau, darlleniadau a gweddïau a’r llyfryn yn cynnwys adnodau a phenillion o emynau. Ein nod wrth eu gynllunio a’u baratoi oedd i ddarparu annogaeth i nesáu at Iesu o ddydd i ddydd. Mae gennym cynulleidfa arbennig mewn golwg, sef, rhai nad ydynt mewn ffordd i fynychu oedfa neu cyfarfod oherwydd salwch, henaint neu gofalon eraill.

Yn sicr, un o uchafbwyntiau gwaith y Chwiorydd eleni yw gyflwyno’r Cryno-ddisg Nesáu at Iesu a llyfryn Cymorth gan Iesu i’n heglwysi.

Wrth ymweld â’r chwiorydd dros y flwyddyn clywsant llawer am y baich sy’n bodoli dros cyd-aelodau, ffrindiau a theulu sydd angen cefnogaeth oherwydd amgylchiadau bywyd. Rydym i gyd yn ymwybodol bod profiadau anodd a chwerw yn dod ar draws pob un a rydym yn gwybod hefyd o brofiad bersonnol pa mor werthfawr yw Gair Duw i’n cryfhau a’n harwain pan yn wynebu sialensau o’r fath.

Efallai nid yw’n hawdd egluro sut mae’n digwydd, gan mai gwaith yr Ysbryd Glân yw, ond wrth inni troi at Dduw mewn gweddi, trwy ddarllen y Beibl a chanu emynau rydym yn derbyn gymaint.

Gwahoddiad Iesu ei hun yw i bawb dod ato er mwyn cael cysur a gorffwys i’r enaid (Mathew 11:28). Mae Paul yn sôn am y tangnefedd sydd ar gael i’r rhai sy’n ceisio Duw mewn gweddi (Phil 4: 6) tra bod y salmau yn llawn addewidion o ofal, arweiniad a llawenydd pobl sy’n ymddireid a phwyso ar yr Arglwydd (Salm 4,23,94).

Gyda hyn i gyd mewn golwg, aethom ati i greu adnoddau i’n cynorthwyo i nesáu at Iesu er mwyn derbyn y cymorth mae e’n awyddus i roi i’w blant. Rydym yn arbennig o awyddus bod y Cddiau yn cyrraedd y rhai sydd wir angen cysur ac anogaeth adref, am y rhesymau nodwyd. Efallai byddai modd gwrando ar peth o’r Cryno ddisg wrth ymweld â pherson adref neu mewn cartref gofal – yn cynnal ‘oedfa’ bach a fyddai’n sicr o godi calon a dod a bendith iddynt.

Mae’r ddau adnodd ar gael yn rhad ac am ddim – gan mae Is-Bwyllgor y Chwiorydd wedi eu gynhyrchu yn rhan o’r Cynllun Pontio/Cynllun Dorcas.

Cewch gopïau gan Cyd-lynwyr Dorcas, Sarah Morris a Carys Davies, neu o’r swyddfa canolog.

Sarah Morris 02920620424 /Carys Davies 01678520065/Swyddfa Caerdydd 02920627465