Digwyddiad Arbennig 1: No Child Taken

Digwyddiad Arbennig 1: No Child Taken

Mae’r digwyddiad hwn yn defnyddio adnodd Tearfund sy’n anelu i godi ymwybyddiaeth am draffig dynol, mater sy’n bla ar fyd a wnaed gan Dduw ac a gerir ganddo ef.
Mae’n cynnwys arddangosiad coginio yn ogystal!!
Mae traffig dynol yn bwnc anodd a brawychus, ond gyda dros 3000 o blant yn destun traffig pob dydd – heb son am oedolion! – mae’n rhaid ei ystyried a gweithredu arno.
Trwy bartneriaid lleol, mae Tearfund yn amddiffyn plant ac yn helpu mynd i’r afael â’r prif faterion wrth wraidd y broblem- tlodi ac anobaith. Eu partneriaid lleol yn y gwaith yw Eglwysi Cristnogol, sefydliadau neu unigolion sy’n ceisio rhannu’r Efengyl trwy air a gweithred yn eu cymunedau.
Cyflwyniad i’r pwnc mewn modd anffurfiol yw hwn, yn hytrach nag adroddiad llawn a thrylwyr. Bwriad y “Digwyddiad” hefyd yw creu cyfle i sefydlu perthynas gyda ffrindiau, cymdogion neu’r rhai hynny sydd ar gyrion bywyd yr eglwys.

Cynllunio’r Digwyddiad

• Edrychwch ar lawlyfr Dorcas am syniadau ar sut i drefnu’r ‘Digwyddiad’ – ar gael hefyd yn http://rhaglendorcas.com/wp-content/uploads/2013/01/Booklet2-EN-FINAL.pdf

• Mae 2 ffilm i’w dangos. Bydd rhaid lawrlwytho’r rhain i liniadur o wefan Tearfund ymlaen llaw. Byddwch angen gliniadur, projector a seinyddion ar gyfer dangos y ffilmiau. Os nad yw hyn yn bosib, mae sgript a lluniau wedi’u cynnwys gyda’r pecyn hwn.

Ffilm 1. Tom Herbert – Y cogydd teledu yn ymweld â Laos http://www.tearfund.org/en-ws/about_you/resources/for_churches/no_child_taken_resources/

Ffilm 2. Stori Nang

• Gellid lawrlwytho cyflwyniad Powerpoint o wefan Dorcas o’r Tudalen Adnoddau /Carodd Duw y Byd

• Efallai bydd y merched am drefnu digwyddiad codi arian fel ymateb i’r digwyddiad hwn, felly byddai’n syniad da dechrau meddwl am hyn hefyd wrth gynllunio pethau. Mae syniadau ar gael ar wefan Tearfund website http://www.tearfund.org/~/media/Files/Main%20Site/Resources/Church%20resources/No%20Child%20Taken/Community%20fundraising.pdf

Trefn Awgrymedig
• Cyrraedd a sgwrs anffurfiol
• Arddangosiad Coginio
• Cyflwyniad ‘No Child Taken’ – 2 ffilm fer neu Cyflwyniad Powerpoint ynghyd â sgwrs fer (sgript ar gael)
• Te a thrafod syniadau codi arian pellach ar gyfer yr ymgyrch No child taken

Arddangosiad Coginio – rhai syniadau
• Efallai gall un o’r gynulleidfa wneud arddangosiad- neu ambell un o’r merched wneud rhywbeth cyflym bob yn un. Roedd gan un grŵp yn Yr Wyddgrug wraig a bobodd fara gan ddangos ei dulliau gwneud hynny cyn gwahodd y lleill i roi cynnig arni!
• Oes grŵp Merched y Wawr lleol ar waith – efallai fod ganddyn nhw rywun allai ymuno â chi? Cawsom arddangosiad crempog gydag aelod yn dangos rhai llenwadau melys a sawrus.
• Pawb i ddod â’u hoff deisen i’w ddangos (a’i flasu) wedyn!
• Gofyn i gogydd “enwog” ddod draw – roedd ein PTA lleol wedi gwahodd enillydd sioe deledu i wneud arddangosiad ar ein cyfer. Daeth hi â’r holl offer hefo hi ac fe gawson ni flasu’r pryd ar y diwedd!

Cyflwyniad “No Child Taken
Un ai
• Dangoswch y ffilm gyntaf, sef Tom Herbert, y cogydd teledu a deithiodd i Laos gyda Tearfund i weld sut y mae un o bartneriaid Tearfund yn helpu cymunedau rhag cael eu dal yn y broses o draffig dynol. Gallwch gyflwyno’r ffilm yn syml trwy ddweud bod Tearfund wedi gwahodd Tom Herbert i ddod i Laos ar gyfer arddangosiad coginio ond fod yr arddangosiad hwn wedi arwain at newidiadau pellgyrhaeddol ar gyfer bywydau’r bobl ifanc yno. Yna dangoswch yr ail ffilm am Nang.
Neu

• Dangoswch y Cyflwyniad Powerpoint y mae modd ei lawrlwytho o wefan Dorcas.
• Yna dangoswch lun Nang gan ddarllen ei stori( ar ddiwedd y sesiwn hon)

Sgwrs Fer
Mae’r ystadegau am draffig dynol yn frawychus: mae 1.2 miliwn o blant yn rhan o’r fasnach hon pob blwyddyn- mae hynny bedair gwaith poblogaeth Caerdydd. FEL pobl Dduw, fe’n gelwir i herio’r gamdriniaeth hon. Mae gofalu am y bregus wastad wedi bod ar galon Duw ac fe wyddom ei fod yn rhoi gwerth mawr ar blant. Gwelwn hyn trwy gyfeiriadau Iesu at blant yn y Beibl, megis yn Mathew 18: 3-6 pan ddywed Iesu:
“Yn wir, rwy’n dweud wrthych, heb gymryd eich troi a dod fel plant nid ewch fyth i mewn i deyrnas nefoedd. Pwy bynnag felly fydd yn ei ddarostwng ei hun i fod fel y plentyn hwn, dyma’r un sydd fwyaf yn nheyrnas nefoedd. A phwy bynnag sy’n derbyn un plentyn fel hwn yn fy enw i, y mae’n fy nerbyn i, ond pwy bynnag sydd yn achosi cwymp i un o’r rhai bychain hyn sy’n credo ynof fi, byddai’n well iddo pe crogid maen melin mawr am ei wddf a’i foddi yn eigion y môr.’

Mae’r Iesu yn gwybod am boen plant sy’n rhan o draffig dynol ac mae’n ei gythruddo i weld oedolion yn achosi hyn iddynt a phobl yn sefyll o’r neilltu heb wneud yr un dim. Mae traffig dynol yn anghyfiawnder sylfaenol y mae’n rhaid rhoi terfyn arno. Fel a welwyd yn y ffilm, trwy bartneriaid lleol, mae Tearfund yn amddiffyn plant ac yn rhoi gwerth arnynt yn union fel y mae Iesu yn ei wneud. Trwy ddysgu cymunedau am beryglon traffig dynol a chyflwyno hyfforddiant sgiliau a phecynnau cychwyn i bobl, gall unigolion ddysgu crefft newydd a chynnal eu hunain.
Mae ymgyrch Tearfund “No Child Taken” yn anelu i roi terfyn ar draffig dynol. Gallwn helpu trwy weddïo dros y rhai sydd ynghlwm wrth brosiectau cymunedol a rhoi arian i’r ymgyrch.

Gweddi
Dad Cariadus, rydym yn gweddïo dros y mannau hynny yn y byd ble mae tlodi ac anobaith yn creu amodau ble y gall pobl fod yn ysglyfaeth i’r broses draffig dynol. Gweddïwn am ddiwedd i’r anghyfiawnder sy’n gwneud i bobl deimlo nad oes dewis ganddynt ond gwerthu eu hunain, rhoi eu hunain mewn perygl, neu hyd yn oed werthu eu plant. Dduw Annwyl, tywynna dy oleuni ar y tywyllwch hwn.
Dad Cariadus, rydym yn gweddïo dros y rhai hynny sydd yn cyflawni troseddau gyda thraffig dynol heddiw. Gwyddom fod gennyt y grym i drawsnewid eu calonnau a’u meddyliau. Trawsnewidia nhw o Arglwydd; agor eu llygaid gan adael iddynt weld y poen y maent yn ei achosi.
Arglwydd, gweddïwn dros y rhai sydd â’r grym i ddylanwadu ar bolisïau a chyfreithiau. Arfoga hwy gydag angerdd dros gyfiawnder gan eu cynnal gyda dy egni a dy dosturi.
Gweddïwn dros y rhai sydd yn gaethweision heddiw. Gwyddom dy fod wedi gaddo i ryddhau carcharorion. Tan y dydd hwnnw, rho iddynt dy obaith, dy gryfder, dy iachâd a dy ras. Bendithia ac arwain y sawl sydd yn gweithio i ddod â gobaith yr Efengyl a chymorth ymarferol i gymunedau, teuluoedd ac unigolion. Rho ddewrder a chryfder iddynt mewn amgylchiadau mor anodd.
Codwn y gweddïau hyn yn enw grymus Iesu.
Amen

Lluniaeth a blasu’r bwyd
Efallai y gallwch drafod y posibilrwydd o drefnu digwyddiad codi arian dros baned o de.

 

 

Stori Nang
Merch 12 oed yw Nang yn byw yn Laos, De Ddwyrain Asia sydd mewn perygl o fod yn un o’r 1.2 miliwn o blant sy’n rhan o’r broses draffig dynol pob blwyddyn. Ychydig iawn sydd gan y pentref ble mae Nang yn byw i’w gynnig iddi. Unwaith y bydd hi’n cyrraedd 13, bydd dim modd iddi fynychu’r ysgol. Yna mae yna berig y caiff hi ei denu i Thailand gyda’r cynnig o swydd dda yno.
Dim ond pan iddi gyrraedd yno y bydd hi’n sylweddoli bod rhaid iddi weithio am ddim tâl neu’r nesaf peth i ddim. Mae 1 bob 3 merch o bentref Nang sy’n gadael am Thailand yn cael eu hunain yn y masnach ryw. Gallai Nang fod yn un ohonynt.

Sgript PowerPoint
Sleid 1
Gwahoddwyd Milo a’i Dad gan Tearfund i ymweld â Laos i ddarganfod mwy am draffig dynol ac i helpu grŵp o bobl ifanc ddysgu sgiliau coginio a olygai y byddent yn cael eu harbed rhag y risg o draffig dynol. Tad Milo yw’r cogydd teledu Tom Herbert.

Sleid 2
“Dwi yn Laos ger Thailand, ar ochr arall y byd yn De-Ddwyrain Asia. Dwi wedi bod yn dal llyffantod gyda merch o’r enw Kalei- dyna’r cyfan sydd ganddyn nhw i’w fwyta”

Sleid 3
‘Y peth sydd wedi fy synnu fwyaf am Laos ydi pa mor dlawd yw’r bobl yma. Does dim toiledau ganddyn nhw ac mae’n rhaid iddyn nhw fynd y tu allan, felly y mae popeth yn fudr”

Sleid 4
‘Mae Kalei yn dal llyffantod gan nad oes ganddyn nhw unrhyw beth arall i’w fwyta. Mae’n eithaf anodd eu dal- mae’n rhaid ichi dyrchu, hela a bachu ar y llyffantod. Mae’n cymryd amser hir. Mae’n drist iawn nad oes ganddyn nhw fawr i’w fwyta”

Sleid 5
‘Un o’r problemau sy’n wynebu pobl ym mhentref Kalei yw fod pobl yn symud ar draws y ffin i Thailand, gan feddwl y gallent gael swydd yno. Mae dyn yn dod draw o Thailand a pherswadio plant, pobl ifanc a’u teuluoedd bod modd iddynt gael gwell bywyd ar draws y ffin, ac y gallant hwy drefnu’r cyfan.
Mae teuluoedd yn anobeithio cymaint am eu tlodi mawr. Ond mae’r dynion hyn wedi dweud celwydd wrthynt ac mae’r rhai sy’n mynd yn wynebu perygl mawr. Gadawodd Mam Kalei ei chartref i gael swydd a dydi hi heb ddod yn ôl..’

Sleid 6
‘Yn ystod ein harhosiad yma roeddem yn cynnal gweithdy pobi er mwyn dangos i ferched fel Kalei sut i ennill arian fel nad oes rhaid iddynt fynd i Thailand. Os gallent werthu cacennau yn y farchnad, byddant yn ennill arian ar gyfer eu teuluoedd”.

Sleid 7
‘Rwy’n teimlo’n drist fod rhaid i bobl fyw eu bywydau fel hyn ond mae’n wych bod pobl yn cefnogi Tearfund ac yn helpu eu grŵp partner yma. Dyma Anne. Mae hi’n gweithio ar ran un o bartneriaid Tearfund yn Laos ac mae hi’n Gristion. Mae’n mynd i bentrefi ac yn siarad hefo pobl am beryglon traffig dynol. Mae hi hefyd yn trefnu hyfforddiant fel y gall pobl ddysgu sgiliau newydd a’u helpu i sefydlu busnesau bychain fel bod modd iddynt wella eu bywydau. Bydd hi hefyd yn helpu iacháu’r plant a’r teuluoedd sydd wedi eu creithio gan brofiadau wedi dod adref o’r hunllef yn Thailand, gan ddweud wrthynt am gariad Duw”

Sleid 8
‘Byddai’n wych pe bai chi’n gallu helpu hefyd. Mae’n costio £26 i sicrhau fod plentyn yn cael ei amddiffyn rhag traffig dynol. Mae’r swm hwn yn talu am ymwybyddiaeth traffig dynol; hyfforddiant sgiliau a phecyn cychwyn, fel nad yw plant bellach yn fregus i driciau’r rhai sydd ynghlwm wrth y fasnach hon’