Does dim amser i edrych yn y drych!

Screen Shot 2014-05-21 at 20.31.35

 

Does dim amser i edrych yn y Drych!

5 rhinwedd ‘radical’ y dylai merched ceisio

 

Lluniwyd y postiad hwn gan Coutney Joseph, sgwennwraig anhygoel o America sy’n blogio yn Women Living Well. Dwi wedi bod yn ei dilyn dros yr haf ac yn cael bendith mawr gyda bron popeth y mae’n ei sgwennu. Yn amlwg, mae ei phersbectif hi fel Americanes ychydig yn wahanol i’m persbectif i ond dydi hynny ddim yn ormod o rwystr wrth iddi fy herio a’m hannog. Mae hi wedi sgwennu llyfr o’r enw “Radical Women Living Well”, felly dyma pam y mae’r gair “radical” yn ymddangos mor aml! Sarah

 

 

Mae’r erthygl hon hefyd ar gyfer merched iau a hŷn fel ei gilydd!

 

Mae’r holl rinweddau hynny y dylai merch ifanc eu deisyfu a’u meithrin yn ôl Paul, i’w MODELU gan y rhai hynny sydd yn hŷn yn y ffydd.

 

Cofiwch hefyd am ras. Mae pawb ohonom yn datblygu a bydd yr un ohonom yn gallu meistroli hyn yn llwyr… byth. Dyna pam y mae angen pŵer Iesu ar ein bywydau. Mae’n ein helpu i fyw fel y ferch ‘radical’ y mae’n galw arnom i fod. Dydan ni ddim yn cystwyo’n hunain gan nad ydan ni’n berffaith. Rydym yn cofio gyda diolchgarwch a rhyddhad mawr- bod ein Tad nefol yn ein caru fel yr ydym, yn wir, roedd yn ein caru a ninnau dal yn ein pechod! Felly, mae pob diwrnod yn ddechrau newydd wedi’i lenwi gyda gras Duw sydd heb ei ennill na’i haeddu mewn gwirionedd!!

 

 

Dywed Titus 2:3-5:

 

Ac wrth y gwragedd hynaf yn yr un modd; am iddynt fod yn ddefosiynol eu hymarweddiad, yn ddiwenwyn, a heb fod yn gaeth i ormodedd o win; dylent hyfforddi’r gwragedd ifainc yn y pethau gorau a’u cymell i garu eu gwŷr a charu eu plant, i fod yn ddisgybledig a diwair, i ofalu am eu cartrefi, ac i fod yn garedig, ac yn ddarostyngedig i’w gwŷr, fel na chaiff gair Duw enw drwg”

 

Mae’r rhestr hon o Titus 2 yn wirioneddol ‘Radical’.

 

Beth am fwrw golwg ar y 5 rhinwedd radical y dylai merched ifanc eu ceisio yn ôl Titus 2:5.

 

1.) Hunanreolaeth

 

Mae merch ifanc ‘radical’ yn ceisio hunanreolaeth. Mae’n rheoli ei hun o ran ei phatrymau gwario, ei geiriau, ei thymer, ei nwydau, ei blaenoriaethau a’i defnydd o amser. Wrth iddi geisio agosrwydd at Dduw, bodlonir ei henaid ac mae’n dod o hyd i fodlonrwydd a chryfder trwy ei Ysbryd. Mae merch sydd yn berchen ar hunanreolaeth yn ferch sydd â bywyd gweddi cryf, mae’n galw ar Dduw yn rheolaidd ar adegau gwan gan ofyn iddo roi cryfder i geisio hunanreolaeth. Os ydych chi yn fan hyn heddiw- ewch at orsedd Dduw a gofyn iddo am hunanreolaeth. Mae Duw am eich helpu chi.

It’s important to note here that urging people to be self controlled is actually counter-cultural. In our society we are urged to indulge ourselves in nearly every way imaginable – spend, eat, pursue pleasure – but this is contrary to God’s will, it is not for our ultimate good to behave like this. But the messages that bombard us can be so difficult to resist.

Question: How is contentment and self control attained?

Philipiaid 4:12 “Gwn sut i gymryd fy narostwng, a gwn hefyd sut i fod uwchben fy nigon. Ym mhob rhyw amgylchiadau, yr wyf wedi dysgu’r gyfrinach sut i ddygymod, boed â llawnder neu newyn, â helaethrwydd neu brinder.

 

1 Timotheus 6:6 “Y mae cyfoeth mawr gyda gwir grefydd ynghyd â bodlonrwydd mewnol.”

 

Galatiaid 5:22 “Ond ffrwyth yr Ysbryd yw cariad, llawenydd, tangnefedd, goddefgarwch, caredigrwydd, daioni, ffyddlondeb, addfwynder, hunanddisgyblaeth.”

 

 

 

2.) Purdeb

 

Y gair Groegaidd am burdeb yma yw ‘hagnos” gan gyfeirio at burdeb moesol a rhywiol. Mae merch ifanc ‘radical” yn ffyddlon i’w gŵr. Dydi hi ddim yn fflyrtio, mae’n gwisgo’n wylaidd, mae modd ymddiried ynddi ac mae ganddi galon bur. Mewn byd lle mae purdeb yn destun gwawd ac anfoesoldeb yn cael ei ddyrchafu, mae’n sefyll allan fel un sydd heb ei llygru.  Mae cantorion ac actorion sy’n derbyn Oscars, Emmys a’r gweddill yn rhodresa eu rhywioldeb ac mae’r byd yn eilunaddoli hynny. Ond dywed Duw

 

“Bydded priodas mewn parch gan bawb a’r gwely yn ddihalog; oherwydd y bydd duw yn barnu puteinwyr a godinebwyr” Hebreiaid 13:4

 

3.) Gweithio gartref

 

Yn gyntaf, dwi am ganolbwyntio ar y gair –“gweithio”. Dydi merch Dduwiol ddim yn ddiog- dylai hi fod yn weithwraig galed.

Reit, beth am y darn “gartref”. O diar, oes rhaid inni fod mor ddadleuol? Ond wedyn, mae’r Ysgrythur yn glir- felly does dim modd ei fwrw o’r neilltu. Pan ysgrifennodd Paul Titus 2 doedd o ddim yn teimlo’r angen i dymheru’r hyn yr oedd yn ei ddweud. Yn ei ddiwylliant ef, roedd disgwyl i ferched weu dillad y teulu, plannu gardd, malu ei gwenith ei hun, coginio dros dân, golchi dillad y plant wrth yr afon, gofalu am y plant, gofalu am y tlodion ac agor ei chartref i westeion. Roedd ei gwaith yn y cartref yn hanfodol o ran goroesiad y teulu.

Ond roedd llawer o’r merched hyn yn cynorthwyo’r teulu’n ariannol trwy werthu rhai o’r pethau yr oeddent wedi eu hadu (megis y ferch yn Diarhebion 31 neu Lydia, gwerthwraig y ddefnydd porffor) neu werthu nwyddau wedi’u pobi neu ddysgu plant. Dydi’r darn hwn ddim yn nacáu’r hawl i ferched ennill incwm. Ond dylai merch ifanc “radical” fod yn hynod sgilgar gyda’i galluoedd yn cynnal yr aelwyd.

Merched radical- dylem dywynnu fel goleuadau mewn byd tywyll. Dylem garu cynnal cartref cynnes a chlyd ar gyfer ein teulu a’r rhai sy’n ymweld â ni. Dylai ein cartref sefyll allan fel y man mwyaf dengar yn y gymdogaeth- a dwi ddim yn sôn fan hyn am yr addurniadau gorau. Peidiwn â thrin gwaith tŷ fel gwaith ofer, diflas a gwastrafflyd- fel y mae’r byd am inni ei gredu. Yn amlwg, mae Duw yn rhoi cymaint o werth ar ferched yn “gweithio gartref” fel ei fod wedi’i gynnwys yn yr Ysgrythur.

 

‘ Y mae’n sylwi’n fanwl ar yr hyn sy’n digwydd i’w theulu ac nid yw’n bwyta bara segurdod.’ Diarhebion 31:27

(am fwy o anogaeth ar fod yn ymdrechgar yn y cartref, tanysgrifiwch i Women Living Well a derbyn fy e-lyfr Diarhebion 31 a chyfres fideo.)

 

 

4.) Caredig

 

Mae merch garedig yn ferch “radical” sydd yn ofalus gyda’i geiriau, yn hael, meddylgar a thrugarog. Mae hi’n barod iawn i helpu ac yn rasol os gwneir cam â hi. Mae ei gŵr a’i phlant yn ei gweld fel merch garedig. A fyddai eich teulu chi yn eich disgrifio fel hyn?

 

“Ond ffrwythau’r Ysbryd yw cariad, llawenydd, tangnefedd, goddefgarwch, caredigrwydd, daioni, ffyddlondeb, addfwynder a hunanreolaeth.” Galatiaid 5:22, 23

 

5.) Yn ymostyngol i’w gwŷr eu hunain

 

Yn gyntaf oll, dwi’n dotio at y ffaith bod yr adnod hwn yn dynodi bod yn ymostyngol “i’n gwŷr ein hunain”. Dydi merched ddim yn israddol i ddynion a does dim disgwyl i ni fod yn ymostyngol i BOB dyn. Dim ond mewn un perthynas benodol y mae Duw wedi’n galw i fod yn ymostyngol, a’r berthynas gyda ein gŵr yw’r berthynas honno. Dyma lle mae ffeministaid yn dod ynghyd ac yn llosgi darn o’u dillad isaf. Ond dydi merch ifanc ‘radical’ ddim yn rhan o bethau fel hyn. Mae hi’n sefyll ar wahân yn y byd cyfoes fel merch sydd yn caniatáu i’w gŵr arwain y blaen. Megis cwpwl yn ymgymryd â’r ddawns “ballroom”, mae’r gŵr yn arwain a hithau’n dilyn ac mae eu bywyd gyda’i gilydd yn hyfryd. A yw dysgu’r ddawns yn galed ac yn rhwystredig ar adegau? Siŵr iawn ei fod o. Dyna pam y mae arnom angen merched hŷn – modelau rôl sy’n gallu dysgu merched iau sut i ddawnsio’n well.

 

‘Chwi wragedd, byddwch ddarostyngedig i’ch gwŷr; hyn yw eich dyletswydd fel pobl yr Arglwydd.’ Colossiaid 3:18

 

I gloi, dylai pob merch ifanc ymdrechu i fod yn Ferch Titus 2. Mae rhai ohonom angen gweithio tuag at fyw fel merch hŷn Titus 2. Eraill ohonom angen gweithio tuag at fyw fel merch iau Titus 2. Mae’r rhan fwyaf o eglwysi yn methu ag annog a chreu’r math o amgylchedd ble mae mentoriaeth fel hyn yn gallu digwydd. Rydym wedi trefnu enciliau a digwyddiadau – ond mae cysylltiadau go iawn ble mae merched hŷn yn cysylltu a merched iau ac yn eu dysgu a’u hyfforddi – yn benodol ynghylch sut i garu eu gwŷr a’u plant a sut i reoli eu hunain, bod yn bur, gweithio gartref ac yn garedig ac yn ymostyngol i’w gŵyr…. yn brin ar y naw.

 

 

Ferched ‘Radical’ – apeliaf arnoch chi – estynnwch law i’ch gilydd. Cysylltwch â’ch gilydd. Cyflwynwch ras a chariad a charedigrwydd i’ch gilydd a gadewch inni geisio ddod yn ferched ‘radical’ Titus 2- er gogoniant i Dduw!

 

I drafod neu ystyried:

 

Ferched Ifanc- beth ydych chi yn ei geisio? Ydach chi’n ceisio’r 5 rhinwedd uchod y mae Duw yn galw arnom i’w geisio? Pa un ohonynt yw’r anoddaf?

 

Ferched Hŷn- pwy ydych chi yn eu dysgu a’u hyfforddi i fod megis yr uchod?