Beth weli di yn y drych?

young woman looking into a mirror

Beth weli di yn y drych?

4 rhinwedd merch hŷn – a merch iau!

 

Lluniwyd y postiad hwn gan Coutney Joseph, sgwennwraig anhygoel o America sy’n blogio yn Women Living Well. Dwi wedi bod yn ei dilyn dros yr haf ac yn cael bendith mawr gyda bron popeth y mae’n ei sgwennu. Yn amlwg, mae ei phersbectif hi fel Americanes ychydig yn wahanol i’m persbectif i ond dydi hynny ddim yn ormod o rwystr wrth iddi fy herio a’m hannog. Mae hi wedi sgwennu llyfr o’r enw “Radical Women Living Well”, felly dyma pam y mae’r gair “radical” yn ymddangos mor aml!

 

Teimlaf fy mod yn perthyn i gategori hŷn a iau fel ei gilydd y dyddiau hyn. Mae gen i’r brychau haul a’r gwallt llwyd yn dechrau ymddangos i brofi hynny. Lol! Felly, mae’n debyg y byddwn yn ystyried fy hun yn ganol oed (Dwi’n 39 ym mis Awst)

 

Dywed Titus 2:3 “Ac wrth y gwragedd hynaf yr un modd; am iddynt fod yn ddefosiynol eu hymarweddiad, yn ddiwenwyn a heb fod yn gaeth i ormodedd o win. Dylent hyfforddi’r gwragedd ifanc yn y pethau gorau …”

 

Dyma restr o rinweddau cymeriad a ddylai berthyn i ferched hŷn yn yr eglwys. Merched Iau- peidiwch â hepian- mae’r rhain yn nodau ar ein cyfer ninnau hefyd!

 

Dyma 4 rhinwedd Merch Hŷn “Radical”:

 

1.) Mae hi’n ymddwyn yn barchus.

2.) Dydi hi ddim yn athrodwraig.

3.) Dydi hi ddim yn gaeth i ddiod.

4.) Mae’n dysgu beth sy’n dda i’r merched iau.

 

Amser cwis!  Graddiwch eich hunain – faint o’r rhinweddau yma sydd yn perthyn i chi ar hyn o bryd? Beth am edrych ar bob un ohonynt yn ofalus.

 

Yn gyntaf, mae hi’n barchus o ran ei hymddygiad.

 

Gellid cyfieithu’r gair parchus yma hefyd fel gwylaidd neu sanctaidd. Mae gwraig hŷn “radical” yn ceisio sancteiddrwydd yn y modd y mae’n trin eraill, yn y modd mae’n gwisgo ac yn y modd y mae’n gwasanaethu yn yr eglwys.

Dywed Diarhebion 11:16 “Y mae gwraig raslon yn cael clod.”  Byddwch yn garedig.

Dywed Diarhebion 12:4 “Y mae gwraig fedrus yn goron i’w gŵr.”  Byddwch yn fonheddig.

Dydi gwraig barchus ddim yn hunanol nac yn anghwrtais. Dydi hi ddim yn neidio’r ciw nac yn torri ar draws pobl wrth iddynt siarad. Mae’n amyneddgar ac yn ostyngedig gydag eraill. Dydi hi ddim yn eiddigeddus nac yn gystadleuol ond yn hytrach yn hunanaberthol. Mae hi’n ofni’r Arglwydd ac yn ufuddhau i’w air.

 

 

 

Yn ail, dydi hi ddim yn athrodwraig (slanderer)

 

Yn yr iaith Roegeg, diabolos – y gair am athrod- yw yr un gair a gyfieithir fel Diafol.  Mae’n golygu cyhuddo neu gyflwyno gwybodaeth ffug. Mae’n bwysig iawn fod merched hŷn mewn eglwys yn edrych ar y merched iau ac yn eu CARU, yn hytrach na gweld bai arnynt. Peidiwch â’u beirniadu- yn hytrach gweithiwch hefo hwy a’u harwain. Peidiwch â gadael i’r bwlch oedran fod yn rhwystr- yn hytrach codwch bont a chysylltwch â nhw.

Mae geiriau yn bwerus ac mae’n tafodau’n rhoi mynegiant i orlif ein calonnau.. Mae ein geiriau yn datgan ein bywyd meddyliol a’n calonnau. AWTS! Gyfeillion, dydi hwn ddim yn bwnc hawdd imi siarad amdano- SGWRSWRAIG ydw i! Diolch i’r drefn nid dweud y mae hyn nad oes modd inni siarad, ond mae’n dweud yn hytrach bod RHAID inni hidlo ein geiriau- sy’n cychwyn wrth hidlo ein meddyliau.

 

Gall ein geiriau fod yn ansensitif ac mae ganddynt y pŵer i glwyfo, i rwygo, i ddarostwng, i hel clecs, bradychu, gwneud i rywun deimlo nad ydynt yn destun cariad a gofal, ac yn ei hanfod weithredu ar ffurf diabolos-maleisus, athrodwr, beirniadol ac amharchus tuag at Dduw. Ond canmoler yr Arglwydd, trwy ei rym ef, gall ein geiriau iachau, adeiladu, annog, cynnig canmoliaeth, diolchgarwch, rhannu llawenydd, a gwneud i rywun deimlo eu bod yn destun cariad a gofal, cysuro, dangos sensitifrwydd, codi ysbryd rhywun arall a gogoneddu Duw.

Pa restr uchod sy’n adlewyrchu eich geiriau chi?

 

Gadewch inni weddïo Salm 141:3 dros ein geiriau:

 

“O Arglwydd, gosod gwarchae ar fy ngenau, gwylia dros ddrws fy ngwefusau.”

 

Yn drydydd, dydi hi ddim yn gaeth i’r ddiod

 

Dyma’r tro cyntaf i alcohol godi ei ben yn y 6 mlynedd ers imi gychwyn blogio. Dwi ddim yn credu fod yfed alcohol yn anghywir (gan mai gwyrth gyntaf Iesu wedi’r cwbl oedd troi’r dŵr yn win), ond mae’r Beibl yn datgan bod meddwdod yn bechod. O ganlyniad, dwi wedi penderfynu ymwrthod ag alcohol yn llwyr.

 

Fan hyn, gwelwn fater gwahanol yn cael sylw yn Titus 2. Nid sôn am feddwdod a geir yma ond yn hytrach bod yn gaeth i win. Mae gan alcohol elfen gaethiwus yn perthyn iddo. Mae rhai yn fwy tebygol o fynd yn ddibynnol ar bethau nag yw pobl eraill. Mae’r cynhwysion weithredol ynddo yn gallu achosi rhai sydd â’u cyrff wedi’u weirio tuag at ddibyniaeth, i grefu mwy a mwy nes eu bod wedi eu dal yn gaeth a waeth pa mor galed y byddant yn ymdrechu, does dim modd iddynt atal eu hunain rhag bod angen mwy fyth.

 

Merched hŷn- gallwch fod yn esiampl ar ein cyfer. Dangoswch i ni sut i beidio mynd yn gaeth i win. Dangoswch inni sut i yfed yn barchus- neu beidio yfed o gwbl. Mae fy nghenhedlaeth i wedi dewis troedio llwybr llydan iawn fan hyn. Gyda’r sawl nad yw eu cyrff yn gallu delio ag alcohol- maent ar y ffordd dywyll i ddinistr. Os ydych yn gaeth i unrhyw beth, edifarhewch – chwiliwch am gymorth, ceisiwch fod yn atebol a chliriwch eich tŷ ohono.

 

 

 

Dywed I Corinthiaid 10:31 “ Felly, beth bynnag a wnewch, prun ai bwyta, neu yfed, neu unrhyw beth arall, gwnewch bopeth er gogoniant Duw.”

 

Yn olaf, mae’n dysgu’r hyn sy’n dda i’r merched iau

 

Mae’r wraig sydd berchen ar y dair rhinwedd uchod yn gymwys i ddysgu’r merched iau. Ydych chi yn gymwys? Ydi’r rhinweddau uchod gennych chi?

Os mai YDW yw eich ateb, yna fy ffrind, mi rydych chi yn “radical”. Rydych yn byw bywyd yn seiliedig ar geisio sancteiddrwydd, cariad a duwioldeb. Ac mae merched iau ANGEN eich dylanwad chi.

 

Os mai Na yw eich ateb, wel dydach chi ddim ar eich pen eich hun. Rydym oll ar siwrne tuag at aeddfedrwydd. Does yr un ohonom wedi cyrraedd- hyd yn oed y rheiny atebodd ydw. Rydym oll angen y gwaed a dywalltodd Iesu ar y groes er mwyn ateb ein pechodau ni a phŵer yr Iesu atgyfodedig i’n galluogi i gerdded mewn sancteiddrwydd.

 

Boed i’r diwrnod hwn nodi eich penderfyniad i fod yn ferch Titus 2!

Boed i’r diwrnod hwn nodi eich gofyniad ar Dduw am dderbyn doethineb a cheisio cymeriad duwiol!

Boed i’r diwrnod hwn nodi eich ymrwymiad i fod yn ferch hŷn “radical”!

 

 

Annwyl Ferch Hŷn- Boed chi’n ymwybodol o hynny ai peidio- mae llygaid merched ifanc yn eich gwylio. Tywyswch ni i freichiau Iesu ac i fywyd o sancteiddrwydd. Cerddwch gyda’r Brenin.