Cynhadledd Un o Bob Tair

Posted on Maw 4, 2014

depressed-girl-1030147-mUn o Bob Tair yw’r nifer o ferched ym Mhrydain sy’n dioddef trais oherwydd eu rhyw yn ystod eu bywydau. Mae’n rhaid i mi gyfaddef fy mod wedi cael sioc wrth ddeall mor gyffredin yw trais yn y cartref heddiw, a’i fod hyd yn oed yn digwydd o fewn yr eglwys.

Nod y gynhadledd, a drefnwyd gan Gweini, oedd addysgu arweinyddion eglwysi am fodolaeth a sgil-effeithiau trais yn y cartref ac annog eglwysi i fod yn llefydd sy’n cymryd trais yn y cartref o ddifrif, gan gredu a pharchu dioddefwyr a herio’r troseddwyr.

Y brif siaradwraig oedd Mandy Marshall, cyd-sylfaenydd a chyd-gyfarwyddwraig Restored, cynghrair Gristnogol ryngwladol sy’n ceisio trawsnewid perthnasau a rhoi diwedd ar drais yn erbyn merched. Siarad mewn ffordd wybodus a thosturiol am realiti dychrynllyd trais yn y cartref yn y DU – trais corfforol, rhywial, seicolegol, ysbrydol, emosiynol, cymdeithasol ac ariannol. Ceisiodd annog y gynhadledd i roi trais yn y cartref ar agenda’r eglwys ac i beidio’i drin fel tabŵ, oherwydd mae pobl yn ein heglwysi ynteu yn adnabod dioddefwyr neu’n ddioddefwyr eu hunain – mae 1 o bob 3 yn gyfran uchel! Mae’n hanfodol ein bod yn gwybod sut i ymateb mewn ffordd briodol a sut y gallwn sicrhau cymorth i bawb sydd yn dioddef.

Mae Restored yn cynnig amrywiaeth o adnoddau i addysgu ac arfogi eglwysi fel y gallant wynebu’r mater mewn ffordd Feiblaidd, dosturiol a realistig. Rwy’n siŵr nad oedd unrhyw amheuaeth ym meddwl y mynychwyr fod hwn yn fater sydd raid mynd i’r afael ag o. Roedd yn dda clywed Tania Williams o Lywodraeth Cymru yn disgrifio’r mesurau maent yn eu cymryd i daclo trais yn y cartref, gan gynnwys cyflwyno’r Bil Rhoi Terfyn ar Drais yn Erbyn Menywod a Cham-drin Domestig ym mis Mehefin 2013. Maent yn anelu i geisio codi ymwybyddiaeth ymysg y cyhoedd, hyrwyddo addysg a gwella gwasanaethau yng Nghymru.

Er bod yr ystadegau yn arswydus, mae’r relaiti hyd yn oed yn fwy torcalonnus. Rhannodd dwy fenyw ddewr iawn eu profiadau o ddioddef trais gyda ni. Fe wnaeth y ddwy ddioddef trais gan eu gŵyr dro ar ôl tro cyn gallu magu plwc i geisio cymorth. Gadawodd y ddwy eu gŵyr oherwydd eu bod yn gwybod fod eu bywydau a bywydau eu plant mewn perygl. Ond yn rhyfeddol, maent wedi llwyddo i ail-adeiladu eu bywydau diolch i gwmnïaeth eglwys leol, a thystiodd y ddwy eu bod wedi profi iachad gan Dduw drwy ddod i adnabod Iesu Grist ei hun.

Gadewais y gynhadledd yn diolch i Dduw am fy mywyd teuluol bendigedig ac am y rhai sy’n gweithio yn ddibaid i achub menywod a phlant rhag sefylfaoedd peryglus, treisgar. Wrth i mi ysgrifennu hyn, daw geiriau Iesu yn Luc 4:18 i’r meddwl, ac rwy’n cael fy atgoffa o’r rôl y mae’n rhaid i bobl Dduw ei chwarae yn ein cymdeithas sâl, bechadurus.

 

“Mae Ysbryd yr Arglwydd arna i, oherwydd mae wedi fy eneinio i i gyhoeddi newyddion da i bobl dlawd. Mae wedi fy anfon i gyhoeddi fod y rhai sy’n gaeth i gael rhyddid, a pobl sy’n ddall i gael eu golwg yn ôl, a’r rhai sy’n cael eu cam-drin i ddianc o afael y gormeswr.”

 

Ewch i wefan Restored am wybodaeth bellach: www.restoredrelationships.org

Sarah Morris

 

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *