Souled Out 2013

Posted on Med 25, 2013

SO Haf 13Wrth i’r haf hedfan heibio a thymor yr ysgol agosáu’n gyflym, daeth criw o bobl ifanc o Fôn i Fynwy ynghyd yng Ngholeg y Bala i addoli’r Duw byw. Daeth llawer yno i dyfu yn eu perthynas gyda’r Arglwydd Iesu, ond cafodd eraill y cyfle i ddod i’w nabod Ef am y tro cyntaf. Heb os nag oni bai, gweithiodd yr Ysbryd Glân yn rymus ym mywydau pawb trwy gydol yr wythnos!

Wedi dweud helo wrth hen ffrindiau ac wynebau newydd, brysiodd pawb i Ysgol y Berwyn, lle cynhaliwyd y prif sesiynau. Dechreuwyd yr wythnos gyda sesiwn ysgytwol gan Steff Morris lle cawsom ein herio i weld Iesu yn ystod yr wythnos. Dangosodd Steff bod awdurdod Iesu yn dal popeth at ei gilydd o’r moleciwl lleiaf i’r bydysawd anferthol.

Y diwrnod wedyn cefais wrando ar Rhys Llwyd yn arwain sesiwn ar neges Duw i eglwys owain a delythLaodicea yn Natguddiad 3. Hefyd, cawsom sesiwn arbennig gan Owen Brown; arweinydd UCCF (Cymdeithas Gristnogol Prifysgolion a Cholegau) yng Nghymru. Seiliodd ei sgwrs ar 1 Pedr 5: 12-14 a dangosodd bod yr adnodau hyn yn cyflwyno hanfodion y ffydd Gristnogol; gras, cariad a heddwch. Dangosodd y dylem gael ein hysbrydoli gan ras Duw oherwydd ein bod yn gwbl gyfiawn o’i flaen. Yna cyfeiriodd mai dyletswydd Gristnogol ydy caru ein gilydd oherwydd bod Iesu’n gyntaf wedi ein caru ni.

Yn ychwanegol at y sesiynau gwefreiddiol hyn, cawsom sesiynau anhygoel gan Andy Ollerton ar fywyd Joseff. Dechreuodd y sesiynau trwy  ddangos bod teulu Jacob yn edrych fel teulu ‘crefyddol’ yn arwynebol ond mewn gwirionedd roeddent yn cuddio’r llanast a oedd yn eu bywydau. Er mwyn datrys hyn, fe redodd Jacob i ffwrdd, ond ni lwyddodd  i ddatrys ei broblem. Yna, daeth her enfawr gan Andy i ni beidio â rhedeg i ffwrdd o’r “stwff” sy’n cuddio yn ein bywydau, ond i’w wynebu a’u cyflwyno i’r Arglwydd Iesu.

hogiau ifanc haf 13Yn ei drydydd sesiwn edrychodd ar sut y defnyddiodd Duw gyfnod Joseff yn y carchar er mwy tyfu ffrwythau’r Ysbryd ynddo. Yn yr un modd mae Duw yn defnyddio cyfnodau anodd ein bywydau i dyfu’r ffrwythau. Gorffennodd Andy trwy bwysleisio maddeuant Joseff i’w frodyr am eu hymddygiad gwarthus yn y gorffennol. Dangosodd mai maddeuant yw gwneud i eraill beth mae Duw wedi ei wneud trosom yn Iesu.

Yn ogystal â’r llu o bregethau cawsom seminarau bendithiol trwy gydol yr wythnos. Bûm yn seminar Bethan Perry ar fyw a siarad dros Grist yn y Brifysgol. Fel un sy’n mynd i’r brifysgol, cefais f’annog i addoli Duw trwy fy mywyd academaidd a chymdeithasol gan wneud popeth yn enw Iesu (Colosiaid 3:17). Hefyd, bûm yn seminar Gwilym Jeffs, “Rhedeg y Ras gyda’n gilydd”, lle cawsom her i gyffesu ein pechodau a rhannu ein problemau gyda’n gilydd er mwyn i ni dyfu i nabod yr Iesu yn well. Anogodd Gwil i ni feddwl am ffyrdd ymarferol o sgwrsio a thrafod gyda’n gilydd am ein problemau a’r temtasiynau sydd yn ein bywydau.

wide shot haf 13Hyd yn oed wedi sôn am y pregethau, y seminarau a’r grwpiau trafod, fe ddigwyddodd llawer mwy yn yr wythnos. Cafwyd gweithgareddau amrywiol fel saethu paent, dringo rhaffau uchel, canŵio, mynd ar daith siopa i Cheshire Oaks a bwrdd pêl-droed maint dynol! Bu’r nosweithiau yn llawn hwyl hefyd gyda digwyddiadau fel Sioe Dalent, cwis a gwylio ffilm yn y Coleg. Roedd pob elfen o’r wythnos, o’r cwis i’r pregethau, yn gyfle i ddod i nabod brodyr a chwiorydd eraill yng Nghrist, ond hefyd roedd yn gyfle i ddod i nabod Creawdwr y Bydysawd,  Concwerwr Marwolaeth, yr Arglwydd a’n Brenin: Iesu Grist.

Gwilym Tudur

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *