Undaunted: Daring to do what God calls you to do – Christine Caine

Posted on Gor 31, 2013

UndauntedYn ei llyfr diweddaraf, mae Christine Caine yn rhannu sut y mae Duw wedi gweithredu yn ei bywyd hi, gan gyflwyno’r neges am ei ras a’i dosturi i’r sawl sydd yn teimlo’n wrthodedig ac yn ansicr o’u hunaniaeth. Dengys ei chofnodion geni mai person “dienw” a nad oedd ei mam “ei eisiau” oedd hi, ond eto mae’r hanes pwerus hwn o waith Duw ym mywyd Christine yn ein hatgoffa bod Duw yn ein hadnabod ac yn ein caru ac wedi paratoi gwaith ar ein cyfer trwy Grist hyd yn oed cyn cychwyn y byd (Effesiaid 2:10).

 

Yn ogystal â bod yn bregethwr grymus,  ymdeimlodd Christine galwad i sefydlu A21, sefydliad byd eang erbyn hyn gyda’r nod o ryddhau rhai o’r 21 miliwn o blant a phobl sydd wedi’u caethiwo mewn caethwasiaeth gyfoes, gan gynnwys traffig dynol.

 

Yn “Undaunted” mae’n adrodd sut yr agorodd Duw ei llygaid i dywyllwch y sefyllfa hon nad oedd hi’n ymwybodol ohono ynghynt. Yn hytrach na phasio heibio, yn yr un modd â’r Samariad Trugarog “arhosodd a phlygu” er mwyn ateb yr alwad. Trwy waith A 21 hyd yma, mae 17 o unigolion yn gyfrifol am draffig dynol wedi’u carcharu am gyfanswm o 200 mlynedd – a hyn yn Nwyrain Ewrop ble roedd cyfreithwyr yn eu rhybuddio y byddai cael cyfiawnder yn achos y dynion hyn bron yn amhosib. Ar ben hynny, mae A21 yn rhoi lloches i nifer o ferched rhag yr erchylltra traffig dynol, a hynny mewn amgylchedd diogel a chariadus, ble mae llawer wedyn yn cyfarfod Iesu drostynt eu hunain. Mae stori’r mudiad yn y llyfr hwn yn brawf rhyfeddol o ddarpariaeth a chryfder Duw wrth i bobl ddweud “Ie” i’w alwad i wasanaethu.

 

Cefais fy nghyffwrdd a’m herio gan ei stori a chael f’atgoffa o orchymyn Duw “Ewch i’r holl fyd” (Mathew 28:19) a gadael i’n goleuni dywynnu er clod i Dduw (Mathew 5:16). Fel yr esbonia Christine, mae Duw yn galw arnom i estyn at ddynoliaeth doredig er mwyn dangos mai unig sail rhyddhad ac iachâd yw Duw ein Tad.

 

Dywed Christine, “Trwy gydol y llyfr hwn, rwyf wedi ceisio gwneud y pwynt mewn cymaint o ffyrdd ag sy’n bosib ac mor glir â phosib, bod Duw wedi gosod cenhadaeth gynhyrfus i newid y byd i bob un ohonom. Mae eisiau gweithio ynom, ein harfogi a’n grymuso a’n cymhwyso fel y gall weithio trwyddom ni. I rai ohonom, mae’r genhadaeth y mae’n ei gyflwyno i ni neu’r syniad o gyflwyno’n bywydau iddo fel y gall ein paratoi, yn frawychus ….. (ond) rydych yn dilyn Duw a gaiff ei symud gan eich gweddïau a’ch dagrau… a phan fo Duw yno, gallwch edrych dros unrhyw gawr sydd yn sefyll yn eich ffordd, gan y bydd Duw yn ei symud.”

 

Byddwn yn eich annog i ddarllen y llyfr hwn a dysgu sut y gweithiodd gras a chariad Duw ym mywyd Christine ac er mwyn eich calonogi bod yr un Duw yn barod i weithio ynoch chi a thrwyddoch chi wrth inni anelu i gyflwyno goleuni i dywyllwch ein byd.

 

Catrin Morris

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *