Penwythnos Genod – Bala, Mehefin 14 -15ed, 2013

Posted on Gorf 30, 2013

diwrnod genod 1Cafwyd penwythnos bendithiol dros ben yn y Bala Mehefin 14-15 gydag oddeutu 140 o ferched o bob oed yn manteisio ar y cyfle i gymdeithasu, addoli a chael ein dysgu o Air Duw. Nos Wener cafwyd swper blasus yng Ngholeg y Bala cyn mynd i lawr i’r eglwys i fwynhau addoliad gyda Cath Woolridge o Gaerdydd. Rhannodd Cath a’i ffrind Rachel brofiadau dwys iawn gyda ni yn ystod y noson: roedd y ddwy yn tystio i’r ffaith fod Duw wedi gwneud rhyfeddol yn eu calonnau yn ystod y profiadau dirdynnol hyn ac wedyn – yn eu cynnal a’u nerthu.

Bore Sadwrn cafwyd addoliad i gychwyn y diwrnod cyn i Sarah Morris ein cyfeirio at fywyd Dorcas yn Llyfr yr Actau. Edrychodd ar Dorcas fel disgybl i Iesu Grist – un oedd yn dangos trwy ei gweithredoedd ei bod yn dilyn Iesu. Edrychodd hefyd ar Actau 2 lle’r oedd Pedr yn esbonio nad oedd marwolaeth Iesu yn ddamwain o gwbl:  hwn oedd y ffordd yr oedd Duw wedi ei gynllunio ar gyfer dod â phobl yn ôl i berthynas iawn gydag O. Rhoddwyd sylw hefyd i Eseia 53, sef y darn o’r Beibl arweiniodd yr Ysbryd Glân Philip i esbonio i’r Ethiopiad. Yn dilyn tystiolaeth angerddol arall, cafwyd cyfle i ymateb mewn grwpiau bach i arwyddocâd aberth fawr Iesu ar ein bywydau ni heddiw.

sarahWedi cinio bendigedig ym Mlas-yn-Dre, dychwelsom i’r eglwys i fwynhau ail sesiwn Sarah. Y tro yma soniodd sut oedd bywyd Dorcas yn esiampl i ni o Gristion yn gwasanaethu eraill: bod cariad Crist drosom mor anhraethol fawr nes ein bod, fel disgyblion iddo, yn cael ein gorfodi gan y cariad yma i wasanaethu eraill. Gwelwyd sut oedd bywyd Dorcas yn abl i’n sbarduno ni i rannu ein ffydd a rhannodd Sarah enghreifftiau ymarferol cyfoes o hyn. Gorffennodd Cath Woolridge y diwrnod gyda mawl a diolchgarwch: mawr yw ein diolch i’n Harglwydd am ein bendithio cymaint yn ystod y deuddydd hwn.

 

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *