Digwyddiad Arbennig yng Nghefn Meiriadog

Posted on Ebr 24, 2013

248584_rack_o_cookie[1]Nos Fercher, Chwefror 27ain, 2013 cynhaliwyd noson agoriadol Dorcas ‘Rysáit Arbennig’ yn festri Capel Cefn Meiriadog!  Roeddwn wedi fy ysgogi i’w gynnal wedi i griw ohonom o’r Capel fynd draw i Gapel Mynydd Seion rai misoedd ynghynt i wrando ar gyflwyniad Elinor Owen, Cydlynydd Dorcas yn y Gogledd.  Wedi ambell i gyfarfod gyda chwiorydd y Capel, pori yn ffeil Rhaglen Dorcas a llawer o anogaeth gan Elinor oedd bob amser yn llawn brwdfrydedd, dyma fynd ati i drefnu.  Paratoi’r gwahoddiadau, eu dosbarthu a gweddïo’n daer!

Cyn i bawb gyrraedd roeddwn wedi ceisio creu awyrgylch groesawus trwy oleuo canhwyllau, gosod y cadeiriau yn hanner cylch, gosod lliain del a blodau lliwgar ar y bwrdd cacennau, heb anghofio rhoi’r CD i chwarae yn y cefndir!  Wrth i’r merched gyrraedd roedd diod feddal a siocled wrth law!

Wedi estyn croeso cynnes ac I dorri’r garw cawsom dipyn o hwyl yn cymharu ein harferion bwyta!  Mynd ymlaen i gyflwyno’r neges Feiblaidd gan sylweddoli bod Iesu wedi treulio llawer o’i amser yn cael prydau bwyd gyda gwahanol bobl, ac yn dod i’w hadnabod. Darllenwyd hanes Porthi’r Pum Mil a gweld sut oedd Iesu wedi ymateb i angen y bobl – fel sydd yn wir heddiw, gall Iesu wir ateb angen pob un ohonom!

Symud ymlaen wedyn at y baned a blasu ryseitiau!  Roedd amryw wedi paratoi cacennau blasus a chafwyd hwyl fawr wrth i’r merched gyflwyno eu cacennau.  Dyma gychwyn sgwrs un ferch… “Os ydych yn gwisgo dannedd gosod dydy’r gacen hadau Pabi yma ddim i chi!”

Cyn troi am adre, cyfle i sôn am yr Astudiaethau Beiblaidd sydd ynghlwm â’r Rhaglen Dorcas, pum astudiaeth am wasanaeth Cristnogol gan sylfaenu ein dysgu ar stori Dorcas sydd yn Actau 9:36-42. Bydd cyfle yn y festri bob yn ail nos Fercher neu yn yr Ysgol Sul i ddilyn yr Astudiaethau ac estynnwyd croeso cynnes i’r merched ymuno â ni.

Ar ddiwedd y noson teimlais fod Duw wedi bod yn dda ryfeddol – yn yr holl baratoi ac yn dod â’r merched ynghyd.  Roedd yn sicr yn amser o greu ac adeiladu ar berthynas.  Edrychwn ymlaen at y Digwyddiad Arbennig nesaf!

Dyma rysáit a gafwyd gan un o’r merched ac sy’n boblogaidd iawn yn ein capel ni!

Haf Evans

 

Florentines

3 owns o syryp

3 owns o ‘fenyn

1 owns o flawd plaen

1 owns o syltanas

2 owns o geirios glacé

2 owns o gnau almwn

siocled

 

Toddi’r syryp a’r menyn

Ychwanegu’r blawd, y ffrwythau sych a’r cnau.

Rhannu i tua 10 ar din pobi wedi ei orchuddio a phapur gwrthsaim.

Coginio am 15 munud mewn popty 375°F/190°C

 

Toddi’r siocled a’i roi drostynt. Mwynhewch!


Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *