Posts made in Rhagfyr, 2016

Agor y Gair gyda Mari

Posted on Rhag 5, 2016

  Pa mor bell fyddech chi’n cerdded i brynu llyfr?   Pan oedd ein plant yn fach, roeddent wrth eu bodd cael mynd i’r siop lyfrau Borders i edrych ar y llyfrau a gwario eu harian poced ar lyfr newydd. Y dyddiau hyn, gallwn brynu llyfrau wrth pwyso botwm a byddent yn cyrraedd y diwrnod nesaf – yn aml heb gostau postio – nid oes angen adael ein soffa !!   Mae ein sefyllfa bresennol yn gwneud stori Mari Jones yn cynilo am 7 mlynedd ac yna cerdded 26 milltir i...

Read More

Apel Sychder Lesotho

Posted on Rhag 5, 2016

Apêl Sychder Lesotho Ar 22ain o Ragfyr 2015, cyhoeddodd Llywodraeth Lesotho stad o sychder argyfyngus, gan apelio am gefnogaeth i gynnal y 650,000 o bobl a fydd angen cymorth yn 2016/17. Disgwylir y bydd llawer yn newynu ac yn marw. Mae Dolen Cymru yn cefnogi’r elusen Send a Cow Lesotho i ddarparu hadau llysiau i deuluoedd i’w plannu nawr i ddarparu bwyd mewn ychydig wythnosau. www.dolencymru.org

Read More

Ysbyty Tebellong, Lesotho

Posted on Rhag 5, 2016

  Tîm Gofal Iechyd Sylfaenol Ysbyty                       Tebellong – HIV /TB Mae Dr Graham Thomas yn Feddyg Teulu yn y Bala a Chorwen ac yn aelod yng Nghapel Tegid. Ers sawl blwyddyn bellach mae wedi bod yn ymweld ag Ysbyty Tebellong, Lesotho. Ar hyn o bryd Lesotho sydd â’r ganran uchaf o achosion HIV yn y byd, gyda tua 27% o’r boblogaeth yn byw gyda’r haint. Mae gan y Tîm Gofal Iechyd gynlluniau i ymgymryd a’r heriau anferthol sy’n eu hwynebu sy’n cynnwys cyflogi 3 Cynghorydd, hyfforddi...

Read More

Reaching Romania

Posted on Rhag 5, 2016

Elusen gofrestredig Gristnogol yw Reaching Romania, sy’n gweithio yn ninas Arad a’r cyffiniau. Am bymtheg mlynedd rydym wedi ceisio darparu cefnogaeth corfforol, emosiynol ac ariannol, ac yn bennaf, ysbrydol, i rai mewn angen enbyd. Mae ein gwaith yn cynnwys cyrraedd anghenion sylfaenol pobl hŷn sydd ond gyda pensiwn bach iawn, cefnogi cartrefi plant, cleifion mewn ysbyty meddwl, babanod bregus, y digartref, plant mewn 2 glwb plant, Ysgol Gerdd, a Chanolfan Plant ac Ieuenctid. Mae Irene a...

Read More

Cornerstone Uganda

Posted on Rhag 5, 2016

“Mae Cornerstone Uganda yn elusen gofrestredig sy’n ceisio cynorthwyo pobl ifanc yn Uganda. Yn dibynnu ar amgylchiadau’r bobl ifanc, gallwn gynnig llety, addysg, sgiliau bywyd ac hyfforddiant. Ein dymuniad yw gweld y pobl ifanc yn datblygu i fod yn weithwyr cydwybodol o’u cymuned, yn bobl llawn hygrededd a thosturi.” Ar hyn o bryd maent yn cefnogi 7 dyn ifanc dros 18 oed. Mae 5 ohonynt wedi cael eu magu mewn cartref plant a nawr yn byw gyda’i gilydd o dan ofal Anti Doreen, eu gweithwraig...

Read More