Posts made in Gorffennaf, 2013

Undaunted: Daring to do what God calls you to do – Christine Caine

Posted on Gor 31, 2013

Yn ei llyfr diweddaraf, mae Christine Caine yn rhannu sut y mae Duw wedi gweithredu yn ei bywyd hi, gan gyflwyno’r neges am ei ras a’i dosturi i’r sawl sydd yn teimlo’n wrthodedig ac yn ansicr o’u hunaniaeth. Dengys ei chofnodion geni mai person “dienw” a nad oedd ei mam “ei eisiau” oedd hi, ond eto mae’r hanes pwerus hwn o waith Duw ym mywyd Christine yn ein hatgoffa bod Duw yn ein hadnabod ac yn ein caru ac wedi paratoi gwaith ar ein cyfer trwy Grist hyd yn oed cyn cychwyn y byd (Effesiaid...

Read More

Penwythnos Genod – Bala, Mehefin 14 -15ed, 2013

Posted on Gor 30, 2013

Cafwyd penwythnos bendithiol dros ben yn y Bala Mehefin 14-15 gydag oddeutu 140 o ferched o bob oed yn manteisio ar y cyfle i gymdeithasu, addoli a chael ein dysgu o Air Duw. Nos Wener cafwyd swper blasus yng Ngholeg y Bala cyn mynd i lawr i’r eglwys i fwynhau addoliad gyda Cath Woolridge o Gaerdydd. Rhannodd Cath a’i ffrind Rachel brofiadau dwys iawn gyda ni yn ystod y noson: roedd y ddwy yn tystio i’r ffaith fod Duw wedi gwneud rhyfeddol yn eu calonnau yn ystod y profiadau dirdynnol hyn ac...

Read More

Prosiect Mi-pad

Posted on Gor 19, 2013

Cwpl o Doncaster ydy Glyn a Jane Davies, sefydlwyr ‘Education for Life’. Roedden nhw wedi ymweld â Mombasa, Kenya yn nechrau’r 90au ac wedi clywed Duw yn siarad hefo nhw ynglŷn â gwneud gwaith cenhadol yno. Yn 2000 symudon nhw i fyw yno oherwydd, ‘rydan ni eisiau i’n bywydau ni wneud gwahaniaeth; rydan ni eisiau gwneud beth ddywedodd yr Arglwydd wrthym am wneud (Mathew 28:18-20).’  Eu gweledigaeth yw darparu addysg safonol i blant anghenus yr ardal, mewn amgylchedd ddiogel, sy’n annog dysgu....

Read More

Fi a fy Nghysgod

Posted on Gor 1, 2013

Salm 139:5 “Yr wyt wedi cau amdanaf yn ôl ac ymlaen, ac wedi gosod dy law drosof.”   Mae golygfa wych yn Peter Pan ble mae Peter yn dychwelyd i’r feithrinfa er mwyn cael hyd i’w gysgod coll. Mae ras wyllt yn digwydd ac yna – llwyddiant! Mae’n llwyddo i ddod o hyd iddo, ac yna mae Wendy dyner yn gwnïo ei gysgod yn ôl ar ei droed (er bod Tinkerbell yn llawn eiddigedd!)   Dyma ddarlun bendigedig o’r modd y mae Duw yn ymwneud â ni, ei blant. Yn Salm 139, rydym yn darllen drosodd a...

Read More