Posts made in Ionawr, 2013

Canu clodydd Cennin Pedr

Posted on Ion 20, 2013

Ar ddiwedd mis Tachwedd, plannais fylbiau Gennin Pedr. Dydw i fawr o arddwraig, ond fy ngobaith yw y byddant yn creu blodau hyfryd yn y Gwanwyn a fydd yn rhoi llawer o bleser i mi a rhoi gwen ar fy wyneb. Gwanwyn diwethaf, roeddwn i wedi prynu 6 potyn o Gennin Pedr a rheiny wedi blaguro’n llawn er mwyn goleuo rhywfaint ar ein gardd gefn digon di-raen. Wedi iddynt orffen blodeuo, arhosais i’r dail wywo cyn codi’r bylbiau i’w storio ar gyfer yr Hydref. Er mawr syndod i...

Read More

Mae modd ei wneud o!

Posted on Ion 20, 2013

Beth yw eich ymateb cyntaf os ddywed rhywun “Beth am fynd am dro” Ydach chi’n neidio ar eich traed ac yn ei sgreialu hi am y cwmpawd, neu ydach chi’n holi: “Ydan ni’n mynd rhywle gwastad hefo lifft a siopau coffi?” Rhaid imi gyfaddef mai’r ail fyddai fy ateb i. Dwi ddim yn cael llawer o bleser o gerdded mynyddoedd, a chael fy hun yn chwyslyd i gyd. Felly, fe wnes i synnu fy hun wrth gytuno i fynd hefo fy ngŵr i ben “Mynydd y Garth”,...

Read More

Agor y Llyfr – diweddariad

Posted on Ion 20, 2013

Mae’n siŵr bod rhai ohonoch wedi darllen yn barod am y rhaglen ddefnyddiol hon yn ffeil Adnoddau Dorcas (Gwasanaethu t.21). Mae’n rhaglen gyflawn sy’n galluogi eglwysi lleol i gyflwyno hanesion Beiblaidd mewn ysgolion cynradd. Daeth Agor y Llyfr i fodolaeth ym Medford, Lloegr nôl yn 1999, gyda grŵp o Gristnogion yn holi’r ysgol leol os fydden nhw’n medru ymweld â’r ysgol unwaith y mis i ddarllen hanes o’r Beibl i’r plant. Erbyn Ionawr 31ain 2012 roedd 6,116 o wirfoddolwyr yn ymweld â 1,175 o...

Read More

Noson Crefftau Nadoligaidd

Posted on Ion 20, 2013

A lwyddoch chi wneud unrhyw gardiau neu anrhegion eich hun y Nadolig hwn? Mae “gwneud pethau eich hun” yn fwy poblogaidd nag erioed gydag erthyglau cylchgrawn a rhaglenni teledu oll yn ein hannog i lunio cardiau ac anrhegion personol er mwyn dangos ein gofal a’n cariad tuag at ein hanwyliaid. Mae pobl ifanc yng Ngofalaeth Bro Aled (Llansannan, Conwy) yn cyfarfod pob pythefnos, ac roeddan nhw o’r farn y byddai “gwneud pethau eich hun” yn syniad da a llawer o hwyl hefyd- ac yn ffordd dda iawn i...

Read More

Lapio’r Nadolig!

Posted on Ion 20, 2013

Yn yr wythnosau cyn y Nadolig, bu plant ysgol gynradd ardal Caerffili gymryd rhan mewn rhaglen addysgol aml-gyfryngol i gyflwyno Stori’r Nadolig o dan arweiniad gwirfoddolwyr o eglwysi lleol. Cyflwynwyd rhaglen “Lapio’r Nadolig” gan dîm o wirfoddolwyr brwdfrydig o saith eglwys gerbron 2500 o blant ysgol o 11 ysgol cyfrwng Saesneg a dros 100 o blant o dair ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg. Mae’r rhaglen, sydd wedi’i chyhoeddi gan Scripture Union, yn cyd-fynd â’r cwricwlwm cenedlaethol ac yn...

Read More