I’ch ysbrydoli

‘The Power of a Whisper’ gan Bill Hybels

Posted on Awst 7, 2013

Ydach chi’n clywed Duw yn siarad hefo chi? Roedd hi’n amser hir ers i mi glywed llais Duw yn glir a dyma oedd y cymhelliad dros ddarllen y llyfr hwn.   Mae’r llyfr yn dechrau gyda hanes Bill Hybels yn 7 oed. Roedd o newydd glywed hanes Duw yn siarad hefo Samuel ac mae’n gofyn wrth ei athrawes os yw Duw yn parhau i siarad hefo’i bobl heddiw. Mae’r athrawes yn ei argyhoeddi ei fod o  – dim ond i ni ddysgu distewi a gwrando. Mae Bill Hybels yn cofio’r adegau wedyn pan oedd Duw wedi...

Read More

Undaunted: Daring to do what God calls you to do – Christine Caine

Posted on Gor 31, 2013

Yn ei llyfr diweddaraf, mae Christine Caine yn rhannu sut y mae Duw wedi gweithredu yn ei bywyd hi, gan gyflwyno’r neges am ei ras a’i dosturi i’r sawl sydd yn teimlo’n wrthodedig ac yn ansicr o’u hunaniaeth. Dengys ei chofnodion geni mai person “dienw” a nad oedd ei mam “ei eisiau” oedd hi, ond eto mae’r hanes pwerus hwn o waith Duw ym mywyd Christine yn ein hatgoffa bod Duw yn ein hadnabod ac yn ein caru ac wedi paratoi gwaith ar ein cyfer trwy Grist hyd yn oed cyn cychwyn y byd (Effesiaid...

Read More

Y Cariwr Beichiau

Posted on Meh 24, 2013

Mae bywyd heb Dduw yn iawn mae’n debyg. I unrhyw un sy’n byw heb Dduw, does ond angen gofyn, bywyd yw bywyd. Mae’n iawn. Dyna oedd fy hanes i beth bynnag. O’r hyn a wyddwn i dyna oedd bywyd; doedd dim amdani ond gwneud y gorau ohono. Realiti pethau oedd bod fy mywyd yn llanast llwyr. Roedd fy rhieni wedi gwahanu, roedd fy nhad wedi symud allan ac roedd fy Mam wedi troi yn fath o anghenfil. Roedd ei phryder a’i hiselder cynddrwg ar adegau fel na allai adael y tŷ neu fynd am gawod am wythnosau....

Read More

‘Redeeming Love’ gan Francine Rivers

Posted on Ebr 16, 2013

  Dros y blynyddoedd, clywais am gynifer o adolygiadau canmoliaethus i ‘Redeeming Love’, bron na chredwn fod y llyfr hwn yn swnio’n rhy dda ar sawl ystyr. Byddwn yn dweud wrthyf fy hun: ‘Does dim modd ei fod cystal â hynny’. Am ryw reswm neu’i gilydd, doedd byth amser ar gael imi setlo i’w ddarllen. Hynny yw, tan Nadolig 2012. Agorais y llyfr yn llawn disgwyliadau mawr, gan obeithio na fyddwn yn cael fy siomi wedi’r holl flynyddoedd. Ond doedd dim rheswm imi boeni o gwbl – roedd...

Read More

Tystiolaeth Glesni

Posted on Ebr 11, 2013

Fy enw i yw Glesni ac mi ddes i’n Gristion ym Medi 2004. Ro’n i wedi bod yn dioddef iselder ysbryd difrifol am amser hir gan bod problemau mawr gyda ni yn y teulu. Yn y diwedd, ar ôl trio popeth i gael gwared ar y poen doeddwn i ddim yn gallu ei oddef ddim rhagor ac mi wnes i drio cymryd fy mywyd fy hun. Wnes i ddim marw, diolch i Dduw, ac mi fu’n rhaid i mi fynd i ysbyty Glangwili am gyfnod eitha hir i wella. Yn y cyfnod hwn, fe ddaeth llawer o bobl i’m gweld, gan gynnwys un ymwelydd...

Read More

Tystiolaeth Alison Stewart: Yn rhydd o gaethiwed

Posted on Chw 2, 2013

Cam-drin, gwrthryfelgar, cartref wedi chwalu, maethu, cael ei neilltuo o dan y Ddeddf Iechyd Meddwl, troseddwr – dyma rai o’r geiriau ddefnyddiodd Alison wrth siarad am ei chefndir. “Wedi imi gyrraedd deunaw oed yr oeddwn yn colli swydd ar ben swydd, ac yn fuan yr oeddwn yn defnyddio heroin ac yng nghanol y diwylliant cyffuriau. Erbyn imi gyrraedd fy mhen-blwydd yn 30ain fy unig ddymuniad oedd cael bod yn rhydd o`r caethiwed yma – a minnau bellach yn pwyso pum ston a hanner- ac yn...

Read More