I’ch ysbrydoli

Llwybr Mari, Llwybr Ni

Posted on Tach 17, 2017

Llwybr Mari, Llwybr Ni Mae’r rhan fwyaf ohonom yn gyfarwydd â hanes Mari Jones yn cerdded 26 milltir i brynu Beibl Cymraeg. Ond beth ddigwyddodd iddi wedyn? Bu farw Mari yn 80 oed. Roedd y Beibl wedi bod yn gysur ac yn ganllaw iddi ar hyd y blynyddoedd. Mae gan ei bywyd a’i ffydd wersi i ni heddiw – a dyna destun  sesiwn arbennig sydd wedi cael ei greu ar ein cyfer. Cyflwyniad Arbennig Mae Is-Bwyllgor y Chwiorydd wedi cydweithio â Byd Mari Jones i drefnu sesiwn arbennig ar gyfer grwpiau o...

Read More

Prosiectau 2017/18

Posted on Tach 17, 2017

Unwaith eto eleni rydym wedi ceisio dewis prosiectau a fydd yn eich ysbrydoli a’ch cynorthwyo yn eich cyfarfodydd. Gobeithiwn hefyd bydd y prosiectau yn eich helpu i ymestyn at rai nad ydynt yn mynychu’r capel. Cynllun Pontio – syniadau ar sut y gallwn gefnogi pobl yn ein cymunedau sy’n wynebu heriau bywyd, yr unig, Gofalwyr, rhai sy’n byw gyda dementia. Syniadau gweu a crosio. Darllen mwy yma   http://rhaglendorcas.com/?page_id=1700   Yn rhan o’r Cynllun Pontio cynhyrchwyd 2 adnodd...

Read More

Agor y Gair gyda Mari

Posted on Rhag 5, 2016

  Pa mor bell fyddech chi’n cerdded i brynu llyfr?   Pan oedd ein plant yn fach, roeddent wrth eu bodd cael mynd i’r siop lyfrau Borders i edrych ar y llyfrau a gwario eu harian poced ar lyfr newydd. Y dyddiau hyn, gallwn brynu llyfrau wrth pwyso botwm a byddent yn cyrraedd y diwrnod nesaf – yn aml heb gostau postio – nid oes angen adael ein soffa !!   Mae ein sefyllfa bresennol yn gwneud stori Mari Jones yn cynilo am 7 mlynedd ac yna cerdded 26 milltir i...

Read More

Having a Mary heart in a Martha World

Posted on Medi 8, 2014

HAVING A MARY HEART IN A MARTHA WORLD: Joanna Weaver: Waterbrook Multnomah Gydag agwedd ffres, mae’r awdures yn dangos trwy hanes cyfarwydd Mair a Martha sut gall pawb – yn Fair neu’n Fartha – agosáu at yr Arglwydd, dyfnhau ein defosiwn a chryfhau ein gwasanaeth a hynny gyda llai o stress a mwy o lawenydd.

Read More

Tystiolaeth

Posted on Ebr 15, 2014

Roeddwn yn arfer meddwl bod fy nhystiolaeth i yn un ddiflas iawn o’i chymharu â thystiolaeth pobl eraill.’Ches i mo f’achub o fywyd o gymryd cyffuriau neu fywyd o drais, nid dewis ffydd o flaen fy nheulu wnes i ac yn sicr wnes i ddim cael profiad o unrhywbeth gwyrthiol.Wedi’r cwbl, roeddwn wedi fy magu mewn teulu Cristnogol; am werthoedd Cristnogol yn unig roeddwn yn gwybod ac ni newidiodd dim yn ddramatig pan benderfynais i ddod yn Gristion yn fy arddegau.   Fodd bynnag, fedrwn i ddim...

Read More

Evidence Not Seen – Darlene Deibler Rose

Posted on Tach 21, 2013

Dwi’n gwybod fy mod i’n euog o feddwl fod bywyd fel Cristion heddiw yn anodd ond dyma ichi lyfr sy’n rhoi’r syniad hwnnw mewn persbectif wrth i ni sylweddoli pa mor anodd oedd hi ar ein brodyr a’n chwiorydd oedd mewn gwersylloedd carcharorion rhyfel yn ystod yr Ail Ryfel Byd. Hanes Americanes ugain oed yw hwn aeth yn genhades i Guinea Newydd yn 1937 ac a garcharwyd am bron i bedair blynedd  mewn gwersyll carcharorion Siapaneaidd. Mae ei hanes yn un rhyfeddol: gwelwn sut y dyfnhaodd ei ffydd yn...

Read More