Defosiwn

Diamwntau am byth …

Posted on Ebr 29, 2015

Diamwntau am byth  Dyma amlinelliad o’r sgwrs rhoddwyd yn seminar y merched Llanw 2015. Ydych chi erioed wedi bod yn y siop gemwaith anhygoel ‘Tiffany’s?’ Dwi heb bod yn y siop ond dwi wedi edrych ar y wefan. Waw!! Mae’r gemwaith yn hollol anhygoel – ac yn ddrud ofnadwy! Efallai yr ydych wedi etifeddu darn o emwaith gan Nain neu hen Nain, neu wedi cael modrwy neu fwclis arbennig – darn hardd a deniadol. Mae diamwntau yn arbennig o brydferth. Ydych chi’n gwybod bod rhai diamwntau mor ddrud...

Read More

Garddio Mewn Louboutin

Posted on Gor 29, 2014

Wrth i mi daclo’r gormodedd o ddillad a oedd yn gorlifo o’m wardrob yn ddiweddar er mwyn creu pentyrrau o rai i unai eu cadw, taflu neu roi i siop elusen, fe sylweddolais mod i wedi bod yn grintachlyd â mi fy hun. Hynny yw, rôn i wedi bod yn cadw fy nillad gorau ar gyfer ‘achlysuron arbennig’ ac wedi colli dwn i ddim faint o gyfleoedd i wisgo dillad rôn i wir yn eu hoffi! Dydy hyn ddim yn drasiedi enfawr. Yr hyn sydd yn drist yw bod yr agwedd ‘ma o gadw’r gorau yn ôl tan ryw ‘sefyllfa...

Read More

“Gweddïwch yn ddi-baid” – gwers gan Anti Edna

Posted on Gor 10, 2014

Clywais hanes ysbrydoledig y diwrnod o’r blaen. Roeddwn yn teithio yn y car gyda ffrind ac wedi adrodd stori digri wrthi hi am fy ngŵr yn cyrraedd adref o’i waith un prynhawn, i ‘ddarganfod’ bod lladron wedi bod yn y tŷ, gan adael llanast difrifol. Wrth iddo gerdded drwy’r ystafelloedd, sylweddolodd mai nid lladron oedd wedi achosi’r annibendod wedi’r cwbl – dim ond bod dau o’n plant wedi bod adref ar ben eu hunain drwy’r dydd!! Ar ôl chwerthin a chydymdeimlo, aeth fy ffrind ymlaen i adrodd...

Read More

“Beth ga i wneud i ti?” Josua 15: 18-19

Posted on Gor 8, 2014

    Adnodau: Josua 15: 18-19 (beibl.net)   ‘Pan briododd hi (Achsa) Othniel, dyma hi’n ei berswadio i adael iddi ofyn i’w thad (Caleb) am fwy o dir. Wrth iddi ddod i lawr oddi ar gefn ei hasyn, dyma ei thad Caleb yn gofyn iddi, “Beth sy’n bod?” A dyma hi’n ateb, “Dw i eisiau gofyn am rodd arall gen ti. Rwyt ti wedi rhoi tir i mi yn y Negef, ond wnei di roi ffynhonnau dŵr i mi hefyd?” A dyma Caleb yn rhoi’r ffynhonnau uchaf a’r ffynhonnau isaf...

Read More

Rhoi Diolch – Salm 136:1-3

Posted on Meh 9, 2014

‘Diolchwch i’r Arglwydd am mai da yw; oherwydd mae ei gariad hyd byth. Diolchwch i Dduw y duwiau, oherwydd  mae ei gariad hyd byth. Diolchwch i Arglwydd yr arglwyddi, oherwydd mae ei gariad hyd byth’.   Pa mor aml y byddwn ni’n darllen yr adnodau hyn ond heb aros i roi gwir ddiolch am yr holl bethau y mae Duw yn eu gwneud yn ein bywydau? Efallai ein bod yn cydnabod bod angen diolch i Dduw ond ein bod yn gwneud yn fach o’r holl bethau y mae ef yn eu gwneud i ni bob dydd....

Read More

Cadw Dyddiadur Gweddi

Posted on Chw 19, 2014

Un peth sydd wedi dod â bendith fawr i mi dros y blynyddoedd diwethaf yw cadw dyddiadur/amserlen gweddi. Roeddwn wedi darllen am bobl a oedd yn cadw dyddiadur gweddi ond heb roi llawer o feddwl i’r peth nes i mi ddarllen llyfr Bill Hybels, ‘Too busy not to pray.’ Yn ei lyfr mae’n disgrifio sut y penderfynodd ddechrau bob dydd gyda’r Arglwydd mewn gweddi, ac yn lle codi yn y ffordd ‘arferol’ dechreuodd rowlio’n syth o’i wely i benlinio wrth y gwely! ‘Wow,’ meddyliais wrthyf fy hun, ‘Mae’r dyn...

Read More