Cenhadaeth

Teams4U

Posted on Ion 11, 2018

  Cap Menyg a Band

Read More

Cornerstone Uganda

Posted on Tach 17, 2017

Mae Sara a Nancy, sylfaenwyr yr elusen yn credu bod Duw yn eu galw i gefnogi mamau sy’n stryglo darparu ar gyfer eu teuluoedd. Un esiampl yw Rittah, sydd wedi edrych ar ôl ei hun a’i mab Michael wedi iddi ddianc o briodas treisiol. Maent yn bwriadu trefnu hyfforddiant ac adnoddau i alluogi’r merched gael incwm, bod yn hunan-gynhaliol a sicrhau addysg i’w plant.

Read More

Reaching Romania

Posted on Tach 17, 2017

Reaching Romania Eleni, mae’r elusen wedi gofyn i ni cefnogi’r prosiect WIDOW’S MITE. Mae’r prosiect hon yn darparu adnoddau sylfaenol i wragedd gweddw – bwyd, tanwydd, moddion ac ymweliadau rheolaidd. Y bwriad yw helpu 29 gwraig sydd heb gefnogaeth teulu, sy’n methu byw ar eu pensiwn pitw (tua £60 y mis) ac yn wynebu amgylchiadau anodd tu hwnt. Darllen mwy reachingromania.com

Read More

Apel Sychder Lesotho

Posted on Rhag 5, 2016

Apêl Sychder Lesotho Ar 22ain o Ragfyr 2015, cyhoeddodd Llywodraeth Lesotho stad o sychder argyfyngus, gan apelio am gefnogaeth i gynnal y 650,000 o bobl a fydd angen cymorth yn 2016/17. Disgwylir y bydd llawer yn newynu ac yn marw. Mae Dolen Cymru yn cefnogi’r elusen Send a Cow Lesotho i ddarparu hadau llysiau i deuluoedd i’w plannu nawr i ddarparu bwyd mewn ychydig wythnosau. www.dolencymru.org

Read More

Ysbyty Tebellong, Lesotho

Posted on Rhag 5, 2016

  Tîm Gofal Iechyd Sylfaenol Ysbyty                       Tebellong – HIV /TB Mae Dr Graham Thomas yn Feddyg Teulu yn y Bala a Chorwen ac yn aelod yng Nghapel Tegid. Ers sawl blwyddyn bellach mae wedi bod yn ymweld ag Ysbyty Tebellong, Lesotho. Ar hyn o bryd Lesotho sydd â’r ganran uchaf o achosion HIV yn y byd, gyda tua 27% o’r boblogaeth yn byw gyda’r haint. Mae gan y Tîm Gofal Iechyd gynlluniau i ymgymryd a’r heriau anferthol sy’n eu hwynebu sy’n cynnwys cyflogi 3 Cynghorydd, hyfforddi...

Read More

Reaching Romania

Posted on Rhag 5, 2016

Elusen gofrestredig Gristnogol yw Reaching Romania, sy’n gweithio yn ninas Arad a’r cyffiniau. Am bymtheg mlynedd rydym wedi ceisio darparu cefnogaeth corfforol, emosiynol ac ariannol, ac yn bennaf, ysbrydol, i rai mewn angen enbyd. Mae ein gwaith yn cynnwys cyrraedd anghenion sylfaenol pobl hŷn sydd ond gyda pensiwn bach iawn, cefnogi cartrefi plant, cleifion mewn ysbyty meddwl, babanod bregus, y digartref, plant mewn 2 glwb plant, Ysgol Gerdd, a Chanolfan Plant ac Ieuenctid. Mae Irene a...

Read More