Posts by elinor

“Gweddïwch yn ddi-baid” – gwers gan Anti Edna

Posted on Gorf 10, 2014

Clywais hanes ysbrydoledig y diwrnod o’r blaen. Roeddwn yn teithio yn y car gyda ffrind ac wedi adrodd stori digri wrthi hi am fy ngŵr yn cyrraedd adref o’i waith un prynhawn, i ‘ddarganfod’ bod lladron wedi bod yn y tŷ, gan adael llanast difrifol. Wrth iddo gerdded drwy’r ystafelloedd, sylweddolodd mai nid lladron oedd wedi achosi’r annibendod wedi’r cwbl – dim ond bod dau o’n plant wedi bod adref ar ben eu hunain drwy’r dydd!! Ar ôl chwerthin a chydymdeimlo, aeth fy ffrind ymlaen i adrodd...

Read More

“Beth ga i wneud i ti?” Josua 15: 18-19

Posted on Gorf 8, 2014

    Adnodau: Josua 15: 18-19 (beibl.net)   ‘Pan briododd hi (Achsa) Othniel, dyma hi’n ei berswadio i adael iddi ofyn i’w thad (Caleb) am fwy o dir. Wrth iddi ddod i lawr oddi ar gefn ei hasyn, dyma ei thad Caleb yn gofyn iddi, “Beth sy’n bod?” A dyma hi’n ateb, “Dw i eisiau gofyn am rodd arall gen ti. Rwyt ti wedi rhoi tir i mi yn y Negef, ond wnei di roi ffynhonnau dŵr i mi hefyd?” A dyma Caleb yn rhoi’r ffynhonnau uchaf a’r ffynhonnau isaf...

Read More

Rhoi Diolch – Salm 136:1-3

Posted on Meh 9, 2014

‘Diolchwch i’r Arglwydd am mai da yw; oherwydd mae ei gariad hyd byth. Diolchwch i Dduw y duwiau, oherwydd  mae ei gariad hyd byth. Diolchwch i Arglwydd yr arglwyddi, oherwydd mae ei gariad hyd byth’.   Pa mor aml y byddwn ni’n darllen yr adnodau hyn ond heb aros i roi gwir ddiolch am yr holl bethau y mae Duw yn eu gwneud yn ein bywydau? Efallai ein bod yn cydnabod bod angen diolch i Dduw ond ein bod yn gwneud yn fach o’r holl bethau y mae ef yn eu gwneud i ni bob dydd....

Read More

Tystiolaeth

Posted on Ebr 15, 2014

Roeddwn yn arfer meddwl bod fy nhystiolaeth i yn un ddiflas iawn o’i chymharu â thystiolaeth pobl eraill.’Ches i mo f’achub o fywyd o gymryd cyffuriau neu fywyd o drais, nid dewis ffydd o flaen fy nheulu wnes i ac yn sicr wnes i ddim cael profiad o unrhywbeth gwyrthiol.Wedi’r cwbl, roeddwn wedi fy magu mewn teulu Cristnogol; am werthoedd Cristnogol yn unig roeddwn yn gwybod ac ni newidiodd dim yn ddramatig pan benderfynais i ddod yn Gristion yn fy arddegau.   Fodd bynnag, fedrwn i ddim...

Read More

Cynhadledd Un o Bob Tair

Posted on Maw 4, 2014

Un o Bob Tair yw’r nifer o ferched ym Mhrydain sy’n dioddef trais oherwydd eu rhyw yn ystod eu bywydau. Mae’n rhaid i mi gyfaddef fy mod wedi cael sioc wrth ddeall mor gyffredin yw trais yn y cartref heddiw, a’i fod hyd yn oed yn digwydd o fewn yr eglwys. Nod y gynhadledd, a drefnwyd gan Gweini, oedd addysgu arweinyddion eglwysi am fodolaeth a sgil-effeithiau trais yn y cartref ac annog eglwysi i fod yn llefydd sy’n cymryd trais yn y cartref o ddifrif, gan gredu a pharchu dioddefwyr a...

Read More